تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی ۹۲- قسمت ۲

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال¬الدین محمد¬بن عبدالرزاق اصفهانی ۹۲- قسمت ۲

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………۶
۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………….۶
۱-۵- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۶
۱-۶- سؤال های تحقیق…………………………………………………………………………….۷
۱-۷- شرح روش تحقیق……………………………………………………………………………۸
فصل دوم: زندگی، آثار و روزگار شاعر
۲-۱- تولد و مرگ شاعر…………………………………………………………………………۱۰
۲-۱-۱- مذهب جمال الدین………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۲- فقر و تنگدستی جمال­الدین……………………………………………………….۱۴
۲-۲- شیوۀ شاعری و آثار او…………………………………………………………………….۱۵
عنوان صفحه
۲-۲-۱- سبک اشعار و وضع شعر در عصر شاعر……………………………………….۱۹
۲-۳- اندیشه و تفکرات شاعر…………………………………………………………………..۲۳
۲-۳-۲- نکوهش از مردم اصفهان………………………………………………………….۲۵
۲-۳-۳- نکوهش فضل وستایش زر………………………………………………………..۲۸
فصل سوم: پیشینه و شیوه های تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی
۳-۱- پیشینۀ تأثیر پذیری از قرآن وحدیث در ادبیات فارسی…………………………..۳۰
۳-۲- شیوه های تأثیر پذیری ادبیات فارسی از قرآن وحدیث………………………….۳۳
۳-۲-۱- اقتباس…………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۲-۲- تلمیح……………………………………………………………………………………۳۳
۳-۲-۳- تضمین………………………………………………………………………………….۳۴
۳-۲-۴- ارسال­المثل…………………………………………………………………………….۳۴
۳-۲-۵- اشاره…………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۲-۶- درج……………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۲-۷- عقد……………………………………………………………………………………..۳۵
عنوان صفحه
۳-۲-۸- ترجمه…………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۲-۹- حل………………………………………………………………………………………۳۶
فصل چهارم: بررسی محتوایی تاثیر قرآن و حدیث در شعر جمال­الدین
۴-۱- صفات خدا…………………………………………………………………………………..۳۹
۴-۱-۱- بی نیازی خدا……………………………………………………………………….۳۹
۴-۱-۲- بخشش گناهان…………………………………………………………………….۳۹
۴-۱-۳- بشارت خدا………………………………………………………………………….۴۰
۴-۱-۴- بی عیب و بی همتا بودن حق…………………………………………………..۴۰
۴-۱-۵- بیهوده نبودن خلقت………………………………………………………………۴۰
۴-۱-۶- تسبیح خدا…………………………………………………………………………..۴۱
۴-۱-۷- تسلیم در برابرخدا…………………………………………………………………۴۱
۴-۱-۸- جاودانگی خدا………………………………………………………………………۴۲
۴-۱-۹- نقش بندجان………………………………………………………………………….۴۳
۴-۱- ۱۰- حمد خدا…………………………………………………………………………….۴۳
عنوان صفحه
۴-۱-۱۱- حلم و علم خدا……………………………………………………………………..۴۳
۴-۱-۱۲- خواست خدا…………………………………………………………………………۴۴
۴-۱-۱۳- خشم خدا…………………………………………………………………………….۴۴
۴-۱-۱۴- خلل در آفرینش……………………………………………………………………۴۴
۴-۱-۱۵- دعوت خداوند……………………………………………………………………..۴۵
۴-۱-۱۶- سوگند خدا …………………………………………………………………………۴۶
۴-۱-۱۷- سایۀ خدا …………………………………………………………………………….۴۶
۴-۱-۱۸- صنع خدا……………………………………………………………………………..۴۶
۴-۱-۱۹- خالق مطلق…………………………………………………………………………..۴۷
۴-۱-۲۰- عروه الوثقی………………………………………………………………………….۴۷
۴-۱-۲۱- عالم الغیب……………………………………………………………………………۴۸
۴-۱-۲۲- عا لم السّر…………………………………………………………………………….۴۹
۴-۱-۲۳- فَضل خدا…………………………………………………………………………….۴۹
۴-۱-۲۴- قادر و عالم ………………………………………………………………………….۵۰
عنوان صفحه
۴-۱-۲۵- یاری طلبیدن از حق……………………………………………………………….۵۰
۴-۱-۲۶- کلمات خدا پایان ناپذیر است ………………………………………………….۵۰
۴-۱- ۲۷-کمال خداوند……………………………………………………………………….۵۱
۴-۱-۲۸- نصرت خدا…………………………………………………………………………..۵۱
۴-۱- ۲۹- هدایت خدا…………………………………………………………………………۵۲
۴-۱- ۳۰- یاد ونام خدا…………………………………………………………………………۵۲
۴۲– اشاره به پیامبر اسلام(ص)……………………………………………………………….۵۲
۴-۳- اشاره به دیگر پیامبران ……………………………………………………………………۶۱
۴-۳-۱- آدم (ع)…………………………………………………………………………………۶۱
۴-۳-۲- ابراهیم (ع)……………………………………………………………………………..۶۳

دیدگاهتان را بنویسید