تحقیق – 
تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره  …

تحقیق – تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه ی مالی در ایران طی دوره …

دانشکده: علوم اقتصادی و اجتماعی

گروه آموزشی: اقتصاد

رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامهریزی

گرایش تحصیلی: –

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تاریخ تصویب پروپوزال: ۰۸/۰۴/۱۳۹۳

تاریخ دفاع: ۲۹/۰۶/۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۱۶۳

چکیده:
از مهمترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی و بازار سهام است که در فرآیند تجهیز پساندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعسازی ریسک و در نهایت رشد اقتصادی مستمر و باثبات تاثیر بسزایی دارند. لذا شناخت دقیق توسعه مالی و ابعاد آن و همچنین شناسایی و ریشهیابی عوامل موثر بر روند توسعه بخش بانکی و بازار سهام جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. آزادی اقتصادی عامل تعیینکننده در جهت توسعه بخش مالی است که بهبود آن زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپردهگذاری بانکی در عموم افراد جامعه و هدایت سرمایههای اندک آنان به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم مینماید. از اینرو در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی از طریق کانالهای مستقیم و غیرمستقیم (تولید ناخالص داخلی، هزینه دولت، حجم نقدینگی، نرخ سود واقعی و نرخ ارز واقعی) بر توسعه بخش بانکی و بازار سهام ایران، با استفاده از معادلات همزمان به روش SLS3، طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۷۷ پرداخته میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد، آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی و بازار سهام دارد، همچنین براساس نتایج تخمین تاثیر تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی بر توسعه بخش بانکی و بازار سهام مثبت و معنادار است. تاثیر هزینههای دولت، نرخ سود واقعی و نرخ ارز واقعی بر توسعه بازار سهام نیز منفی و معنادار میباشد، اما تاثیر نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی بیمعنا است. بنابراین به منظور توسعهیافتگی بخش بانکی و بازار سهام پیشنهاد میشود، دولت با تدوین و اجرای قوانینی در جهت حمایت از حقوق مالکیت، اجرای عادلانه قراردادها و حلوفصل قابل قبول و دوجانبه اختلافات گام بردارد و با اتخاذ سیاستها و ایجاد نهادهایی کارا، زمینه را برای نرخ تورم پایین و باثبات فراهم آورد و با ایجاد فضای مناسب برای راهاندازی کسبوکار و بهبود قوانین بازار کار برای تسهیل ورود، خروج و جابه جایی نیروی کار منجر به توسعه بخش بانکی و بازار سهام گردد.

واژههای کلیدی: آزادی اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سهام

فهرست مطالب
فصل اولکلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- تعریف مساله و بیان نکات اصلی ۵
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۹
۱-۵- فرضیات تحقیق ۱۰
۱-۶- روش انجام پژوهش ۱۰
۱-۷- نوآوری و تفاوت با مطالعات پیشین ۱۱
۱-۸- محدودیت‌ها و موانع پژوهش ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- اهمیت توسعه مالی ۱۷
۲-۳- مفهوم توسعه مالی و ابعاد آن ۱۹
۲-۴- عوامل تعیینکننده توسعه مالی ۲۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است