تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 93- قسمت 23

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 93- قسمت 23

رد فرضیه 12

 

رابطه بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری

 

39/0

 

مستقیم

 

000/0

 

تأیید فرضیه

از بین فرضیه ­های پژوهش، فرضیه­ اول مربوط به رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، فرضیه هشتم مربوط به رابطه بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و سرمایه ساختاری، فرضیه دهم مربوط به رابطه بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و فرضیه دوازدهم مربوط به رابطه بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم می­باشد.
حسابداری
5-3- پیشنهادهای پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و یافته­ های حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش، پیشنهادهای زیر مطرح می­شود.
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش
همانطور که بیان شد، نتایج به دست آمده از پژوهش به طور کلی نشان داد در رابطه با سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری، فقط بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی و بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و سرمایه ساختاری رابطه مستقیمی وجود داشت و سایر ابعاد این دو متغیر رابطه معناداری با هم نداشتند. بنابراین پیشنهادهای زیر ارائه می­ شود:
در رابطه با فرضیه فرعی اول که رابطه بین شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی تأیید شد، به مدیران سازمان پیشنهاد می­ شود اگر به دنبال افزایش ارزش و کارایی سرمایه انسانی هستندو، می­توانند از شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت کمک گرفته و موجب کاراتر شدن سرمایه انسانی خود شوند.
همچنین در رابطه با فرضیه فرعی هشتم که رابطه بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود و سرمایه ساختاری تأیید شد، به مدیران سازمان توصیه می­ شود در صورتی که سرمایه ساختاری سازمان به صورت کارا نمی ­باشد، از ابزار بین نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می‏شود برای توسعه آن استفاده کنند، چرا که سرمایه ساختاری می ­تواند به دلیل ایجاد ساختار و بسترهای مناسب دو بعد دیگر سرمایه انسانی را نیز توسعه دهد.
اما فرضیه ­های دیگر مربوط به رابطه سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری پذیرفته نشد. این مسأله می‏تواند به دلیل ضعف سیستم‏های حسابداری مدیریت در شعب مختلف سازمان برای توسعه ابزار جدید از قبیل سرمایه فکری در سازمان­ها باشد. بنابراین به سازمان و مدیران آن­ها توصیه می­گردد با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه فکری در موفقیت سازمان­ها و توانایی سیستم­های مدیریت در توسعه آن، اهمیت بیشتری به این موضوع داشته باشند.
نتایج پژوهش در رابطه با فرضیه ­های اول و هشتم موافق با پژوهش­های نواس و همکاران (2012)، تیلس و همکاران (2007) و در مورد سایر فرضیه ­های سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری مخالف با نتایج این دو پژوهش بود. پژوهش مشابه دیگری در این زمینه یافت نشد. همچنین نتایج فرضیه ­های دهم و دوازدهم در مورد رابطه ابعاد سرمایه فکری نیز مشابه پژوهش نواس و همکاران (2012) است.
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده
پیشنهاد می­شود به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج پژوهش و نیز کمک به روشن شدن وضعیت موضوعات مرتبط با سرمایه فکری، به موضوعات زیر توجه بیشتری شود:

  1. بررسی نحوه تأثیرگذاری سرمایه فکری و ابعاد آن بر عملکرد شرکت­ها، فرضیه ­های این موضوع می ­تواند به صورت زیر مطرح شود: 1) سرمایه انسانی تأثیر مستقیمی بر بازده دارایی­ ها (ROA) و ارزش بازار شرکت دارد. 2) سرمایه ساختاری تأثیر مستقیمی بر بازده دارایی­ ها (ROA) و ارزش بازار شرکت دارد. 3) سرمایه مشتری تأثیر مستقیمی بر بازده دارایی­ ها (ROA) و ارزش بازار شرکت دارد.
  2. بررسی سایر عوامل مرتبط با توسعه ابعاد سرمایه فکری در سازمان­ها، فرضیه ­های این موضوع می‏تواند به صورت زیر مطرح شود: 1) استفاده از سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته در شرکت بر توسعه سرمایه انسانی تأثیر مثبتی دارد. 2) استفاده از سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته در شرکت بر توسعه سرمایه ساختاری تأثیر مثبتی دارد. 3) استفاده از سیستم­های اطلاعاتی پیشرفته در شرکت بر توسعه سرمایه مشتری تأثیر مثبتی دارد.
  3. بررسی تطبیقی عملکرد شرکت­هایی که میزان توسعه سرمایه فکری در آن­ها متفاوت از هم می­باشد. فرضیه ­های این موضوع می‏تواند به صورت زیر مطرح شود: 1) شرکت­هایی که ارزش سرمایه انسانی در آن­ها بیشتر است، به طور متوسط از ارزش بازار بالاتری برخوردارند. 2) شرکت­هایی که ارزش سرمایه ساختاری در آن­ها بیشتر است، به طور متوسط از ارزش بازار بالاتری برخوردارند. 3) شرکت­هایی که ارزش سرمایه مشتری در آن­ها بیشتر است، به طور متوسط از ارزش بازار بالاتری برخوردارند.

5-4- محدودیت­های پژوهش
محدودیت اصلی این پژوهش عدم تمایل برخی مدیران و رؤسای حسابداری برای تکمیل پرسشنامه بود. همچنین در برخی مواقع پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ممکن است با صداقت کامل پاسخ­گو نباشند.
5-5 – خلاصه فصل
در این فصل به تفسیر نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ­ها بر اساس تحلیل­های آماری انجام شده در فصل قبل پرداخته شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ­های پژوهش نشان می­دهد که به طور

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

کلی، با توجه با آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، از بین 12 فرضیه مطرح شده فقط چهار فرضیه پذیرفته شد که مربوط به رابطه بین متغیرهای شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه انسانی، نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی می­ شود و سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، و سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می­باشد، مورد پذیرش واقع شد. در هر چهار فرضیه نیز رابطه بین متغیرها مستقیم می­باشد. در ادامه فصل، پیشنهادهای حاصل از پژوهش، و همچنین محدودیت­های موجود در راه انجام این پژوهش ارائه گردید.
پیوست­ها
پیوست الف- پرسشنامه تحقیق
به نام خدا
با عرض سلام
پرسشنامه پیوست با هدف جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در انجام یک پژوهش علمی تحت عنوان «تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی» تهیه و تدوین شده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از آنجا که جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و رؤسای حسابداری و حسابداران شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی می­باشند، اطلاع از نظر جنابعالی جهت اعتبار بخشیدن به یافته­ های پژوهش از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش صرفاً علمی و دانشگاهی است و اطلاعات مندرج در این پرسشنامه به صورت کاملاً محرمانه پردازش می­شود و نتایج آن فقط در قالب آماری پژوهش گزارش خواهد شد.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه جنابعالی و از وقت گران­بهایی که برای انجام این کار پژوهشی صرف می‏کنید کمال تشکر را دارم.
الف – اطلاعات عمومی
1. جنسیت: الف. مرد ب. زن
2. مدرک تحصیلی:
الف. دکتری ب. کارشناسی ارشد
پ. کارشناسی ت. سایر، لطفاً مرقوم فرمایید……..
3. رشته تحصیلی:
الف. حسابداری ب. مدیریت
پ. اقتصاد ت. سایر، لطفاً مرقوم فرمایید……….
عکس مرتبط با اقتصاد
4. سمت:
الف. رده­های مختلف مدیریتی ب. رئیس حسابداری
ج. حسابدار مدیریت
ب- اطلاعات تخصصی
سوالات زیر در ارتباط با اندازه ­گیری متغیرهای مربوط به سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری طرح شده است. لطفاً نظر خود را با هر یک از عوامل مطرح شده در سوال­های زیر مشخص فرمایید.
الف- شیوه استفاده از سیستم­های حسابداری مدیریت (بیان کنید که چگونه سیستم­های حسابداری مدیریت اطلاعاتی در ارتباط با موارد زیر فراهم می­ کند):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید