تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی- قسمت ۳- قسمت 2

تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی- قسمت ۳- قسمت 2

موانع پژوهش

 

 

 

  • موجود نبودن پرسشنامه استاندارد که در رشته های مختلف کارآیی لازم و یکسانی داشته باشد.

 

  • سواد اطلاعاتی شامل مجموعه مهارت هایی است که تنها با پرسیدن سوال نمی توان به وجود یا نبود آنها به طور کامل پی برد.

 

  • کمبود تحقیقات مشابه در حوزه تربیت بدنی در ایران و خارج از ایران.

 

  • عدم کنترل عوامل محیطی مربوط به موقعیت پخش پرسشنامه و جمع آوری داده ها

 

  • همکاری محدود مسئولان دانشگاه مورد بررسی.

 

 • مشکل دسترسی به افراد نمونه و تمایل کم دانشجویان نسبت به تکمیل پرسشنامه های علمی که نیاز به صرف زمان دارد.

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات

 

 

سواد اطلاعاتی:

 

تعریف مفهومی: سواد اطلاعاتی را توانایی تعیین نیاز اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات به طور موثر و کارآمد، ارزیابی اطلاعات به طور انتقادی و داشتن صلاحیت تلفیق اطلاعات در دانش پایه خود، به منظور کاربرد آن برای هدف های مورد نظر می داند.( لانگهورن [۱۵]،۲۰۰۴ ).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش، سواد اطلاعاتی بر اساس تعریف انجمن کتابخانه های آمریکا مجموعه مهارت هایی را شامل می شود که به وسیله آن می توان اطلاعات را بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده کرد در این پژوهش منظور از سواد اطلاعاتی مهارت های ذکر شده است.(قاسمی،۱۳۸۵).

 

با سواد اطلاعاتی: شخصی که توانایی بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده از اطلاعات را دارد.

 

 

دانشجویان: منظور دانشجویان تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ است.

 

 

عملکرد تحصیلی

 

تعریف مفهومی: عملکرد، رفتارهای بالفعل و بالقوه و قابل مشاهده و اندازه گیری است که بیانگر نتیجه یادگیری است نه یادگیری. عملکرد تحصیلی شامل پیشرفت تحصیلی و توانایی در برنامه ریزی، خودکارآمدی، انگیزش، کاهش اضطراب، استفاده از اهداف سودمند و انجام فعالیت های مربوط به مطالعه می باشد.(درتاج،۱۳۸۳).
تعریف عملیاتی: منظور نمره معدل دانشجویان در کارنامه تحصیلی آنها است..

 

سطح مطلوب سواد اطلاعاتی

 

تعریف عملیاتی: منظور این است که دانشجویان تربیت بدنی قادر باشند حداقل به ۶۷ درصد (نمر۵۸ به بالا)از سوالات پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی در آموزش عالی (ACRL) پاسخ دهند.(سیامک،۱۳۸۵).

 

استاندارد های سواد اطلاعاتی

 

تعریف مفهومی: مجموعه ای است که باید چارچوبی برای سنجش افراد باسواد اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهد و بیانگر نمای کلی از فرایندی باشد که به وسیله آن می توان نشانگرهای خاصی را که مشخص کننده یک با سواد اطلاعاتی هستند، تعیین کرد. (قاسمی،۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش استانداردهای سواد اطلاعاتی همان استانداردهای مطرح شده در” استاندارد قابلیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی” مصوب انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی آمریکا در ژانویه ۲۰۰۰است ، که شامل ۵ استاندارد و زیر مجموعه های مرتبط است(انجمن کتابخانه های آمریکا،۲۰۰۰). که عبارتند از:
تشخیص ماهیت و گستره اطلاعات مورد نیاز.
دستیابی موثر و کارآمد به اطلاعات مورد نیاز.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید