تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان- قسمت ۲

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان- قسمت ۲

۴-۲-۱)درجه/رتبه معادل پاسخگویان …………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۲-۲) توزیع سنی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۲-۳) سنوات خدمت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۲-۴) تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۳)یافته های استنباطی …………………………………….…………….………………………… ۸۴
۴-۳-۱)بررسی فرضیه اول پژوهش ……………….……………………..…………………..………۸۴
۴-۳-۲)بررسی فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………… ۸۵
۴-۳-۳)بررسی فرضیه سوم پژوهش ……………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۴)رتبه بندی عوامل موثر برارتقاءامنیت عمومی استان گلستان ……………………………………. ۸۶
۴-۴-۱)رتبه بندی تاثیرگذاری متغیر های تحقیق ……………………………………………………………. ۸۷
۴-۵)خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
فصل پنجم: نتیجه تحقیق
۵-۱)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۵-۲)بحث و نتیجه گیری ………………………….…………………………………………………… ۸۹
۵-۲-۱)تفسیر نتایج سؤال های پژوهش………………………………………………………………………….. ۹۰
۵-۳)پیشنهادها ی کاربردی…………………………………………………………………………………………… ۹۸
۵-۳-۱)پیشنهاد های مبتنی برتجربیات محقق………………………………………………………………… ۹۹
۵-۳-۲ پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده…………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۴)کاربردها………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۵ )محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۶)خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
فهرست جداول
صفحه عنوان
جدول۱-۲)تعاریف وسطوح تحلیل سرمایه اجتماعی …………………………………………………………. ۲۲
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول۲-۲)رویکردمختلف به سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………….. ۲۶
جدول۳-۲)مجموعه تعاریف بانک جهانی ازسرمایه اجتماعی ……………………………………………… ۳۰
جدول۴-۲)ابعاد و مولفه هاوشاخص های سرمایه اجتماعی…………………………………………………. ۳۹
جدول ۵-۲)وظایف نیروی انتظامی……………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول ۶-۲)الگوی تحلیلی تحقیق………………………………………………………….. ………………………. ۷۰
جدول۱-۴) فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه معادل……………………………….. ۸۰
جدول۲-۴)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………. ۸۱
جدول۳-۴)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک سنوات خدمت………………………………………. ۸۲
جدول۴-۴)فراوانی ودرصد پاسخگویان به تفکیک تحصیلات …………………………………………….. ۸۳
جدول ۵-۴)میانگین وانحراف استاندارد متغیرهای…………………………………………………………….. ۸۴
جدول۶-۴)شاخص های توصیفی نقش اعتماد در ارتقاءامنیت……………………………………………… ۸۵
جدول۷-۴)شاخص های توصیفی نقش مشارکت در ارتقاءامنیت………………………………………….. ۸۵
جدول۸-۴)شاخص های توصیفی تاثیر قانون مداری برارتقاءامنیت …………………………………….. ۸۶
جدول۹-۴)میزان تاثیر گذاری هرکدام از عوامل اصلی تحقیق …………………………………………… ۸۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۲)شاخص های سرمایه اجتماعی ازنظر کلمن…………………………………………………………. ۳۱
نمودار۲-۲)سطوح سرمایه اجتماعی ازنظر فالک وکیلپاتریک ……………………………………………… ۳۲
نمودار۳-۲)مدل اسکات……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
نمودار۴-۲)مدل کریشنا وشرادر۱۹۹۹ ………………………………………………………………………………. ۳۵
نمودار۵-۲)الگوی توسکی۱۳۸۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۶
نمودار۶-۲)ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………….. ۳۷
نمودار۷-۲)مفاهیم وابعاد الگوی تحقیق …………………………………………………………………………… ۶۹
نمودار۱-۴)فراوانی درصد پاسخگویان به تفکیک درجه /رتبه …………………………………………… ۸۰
نمودار۲-۴)فراوانی پاسخگویان برحسب سن……………………………………………………………………. ۸۱
نمودار۳-۴)فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت……………………………………………………. ۸۲
نمودار۴-۴)فراوانی درصدی پاسخگویان برحسب تحصیلات…………………………………………… … ۸۳

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱) مقدمه

 

تغییرات پرشتاب،فزاینده وفراگیر که هرروز باآهنگی سریعتر ازدیروز جوامع انسانی رادستخوش دگرگونی می سازند،توجه به سازه های تحلیلی وتجربی سرمایه اجتماعی وامنیت رادرحوزه های دانش نظری وسیاست گذاری اجتماعی،ضرورتی تازه بخشیده است.عموم صاحب نظران علوم اجتماعی با پذیرش این ایده که سرمایه اجتماعی به مثابه سیمان وملاتی است که به حفظ وفاق وانسجام جوامع کمک می کند وموجبات روان سازی وبرخورداری ازنظم اجتماعی پویا راتحلیل وتقویت می کند،نقش وسهم درخورتوجهی رابرای این سرمایه درفراهم سازی امنیت وانتظام اجتماعی قائل شده اند.چرا که سرمایه اجتماعی در مقیاس های خرد(فردی)،میانی(نهادی وسازمانی)وکلان(حکومتی)نیرویی موثر برای اجتناب و ممانعت از گسست و ناامنی اجتماعی درجوامع پرمخاطره امروزین می باشد.از نهادهای سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی همواره به عنوان نهادهای اصلی وسازنده جوامع انسانی یاد می شود که فلسفه وجودی آن هابرمبنای پاسخ به نیازها وضرورت های کارکردی هرجامعه مورد توضیح وتبین قرارگرفته است.سازمان پلیس برمبنای ابعادمحتوایی وصوری خودونیزکار ویژه هایی که برای آن درنظر گرفته می شوددر ذیل نهادسیاست وبه تعبیری نهادحکومت قرار می گیرد.هرچندکه در دوره جدید برمبنای تحولات واقتضائات حادث شده وطرح ایده ی پلیس جامعه محور وامنیت انتظامی وجامعه ای،پیوند سازمان پلیس فراتر ازپیوند صرف بانهادحکومت قرارگرفته است.به گونه ای که سازمان پلیس به رغم این که به عنوان یک سازمان حکومتی شناخته می شود ،لیکن ارتباط ودرهم تنیدگی آن رابانهادهای اجتماعی،فرهنگی وحتی اقتصادی نمی توان نادیده گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۱-۲ )بیان مسئله

 

سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود تاثیر غیر قابل انکاری بر پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت جامع داشته وبرخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی ،مفهومی بسیار فراتراز دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان دراختیار می گیرد.بین سرمایه اجتماعی ومیزان وقوع جرائم درجامعه رابطه متقابلی وجود دارد به طوری که کاهش سرمایه اجتماعی باعث افزایش جرم شده ودرعین حال افزایش جرم در یک محل باعث تضعیف پیوندها وفرسایش سرمایه اجتماعی می شود.
امنیت پایه واساس روابط اجتماعی بوده ونقش بسزایی دررشد ،توسعه وشکوفایی همه جانبه جامعه دارد واساسا بدون وجود امنیت توسعه پایدار مفهومی ندارد.امنیت یکی از مهمترین وضروری ترین نیاز های جوامع انسانی است وعلیرغم پیشرفت درابعاد مختلف از اهمیت آن کاسته نشده است بلکه ابعاد گسترده ای را نیزدر برگرفته است .مفهوم امنیت را میتوان دارای قدمتی طولانی تر ازمفهوم اجتماع وجامعه دانست.امنیت بعنوان زیر ساخت برنامه ریزیها واقدامات توسعه امری است که بدون تامین آن امکان جذب وبکارگیری سرمایه گذاریها وتامین منافع ملی امکان پذیر نیست.فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی جامعه منوط بر حصول امنیت وتامین وتضمین حقوق اجتماعی وفردی آحاد جامعه است.
امروزه تامین امنیت عمومی که رویکردی است ناظر برسرمایه اجتماعی شامل (اعتماد،آگاهی،مشارکت عمومی،قانون مداری) در پی ایجاد وحفظ نظم عمومی،کاهش وقوع جرائم وحاکمیت قوانین ومقررات محقق می گردد.توسعه نظم وامنیت عمومی در شرایط کنونی در گرو میزان سرمایه اجتماعی پلیس است وپلیس به هر اندازه که بتواند باجلب اعتماد افراد جامعه ومشارکت دادن آنها در حوزه تولید وحفظ آن وبسترهای نظم وامنیت سرمایه گذاری کند به همان اندازه در ماموریتهای خود موفق خواهد بود .مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت ومحتوایی که دارد تقریبابا تمامی موضوعات ومسائل مطرح در حوزه انسانی واجتماعی از جمله حوزه های آسیب های اجتماعی وبه خصوص جرم ارتباط پیدا می کند .باتوجه به تنوع خدمات انتظامی که توسط پلیس به آحاد مردم جامعه ارائه می شود ومردم به عنوان یک سرمایه مهم در راستای پیشبرد اهداف سازمانی محسوب می گردند وهرچقدر پلیس به عنوان یک سازمان رسمی بتوانداین سرمایه راحفظ نماید وزمینه اعتماد ومشارکت آنان رادر زمینه های امنیتی واجتماعی فراهم نماید مسلما پلیس در جهت ارتقاء امنیت موفق تر خواهد بود.
لذا با توجه به شرایط جامعه می طلبد پلیس در راستای حفظ وارتقاء امنیت با ایجاد زمینه های مناسب از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده وبا برطرف نمودن چالش ها زمینه حضور مردم ونهادها ی دولتی وغیر دولتی را در جهت ارتقاء امنیت فراهم نماید.چون حفظ وتداوم امنیت شهروندان مقوله ای نیست که صرفا یک نهاد وسازمان مشخص به تنهایی قادربه انجام آن باشدبلکه،این موضوع نیازمند وفاق ملی ومشارکت همگانی است.
در این تحقیق با توجه به بافت جمعیتی وتنوع قومیت هاومسایل امنیتی حاکم در استان گلستان که ارتقاءامنیت باوجود شرایط حاکم به عنوان یک دغدغه محسوب می شود ،که درراستای ارتقء امنیت چه عملکرد واندیشه ای رابکار ببندیم ،باتوجه به اینکه امنیت پایه واساس هر فعالیتی محسوب می شود.علیهذا برای اینکه بتوانیم با کمترین هزینه امنین را ارتقاء بدهیم با بهره گرفتن از سرمایه هایی که در اختیار داریم این موضوع را به سرانجام برسانیم.چنانچه بتوانیم سرمایه های اجتماعی که هر سازمان در خود ایجاد می نماید در راستای پیشبرد اهداف موفق تر خواهد بود وبه طبع آن پلیس نیزبه دنبال آن است تا بتواند ازسرمایه های اجتماعی که در اختیار دارد بدون کمترین هزینه در دراستای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش نماید لذابه دنبال آن هستیم تا تاثیر سرمایه اجتماعی را در ارتقاءامنیت عمومی بر اساس مدل الگوی توسکی (۱۳۸۴) از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان بررسی نماییم.ونقش عواملی را بر اساس الگوی فوق الذکر (اعتماد عمومی،مشارکت،قانون مداری،صداقت،نوع دوستی)که از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشدرابررسی نموده وبه میزان تاثیر عوامل فوق بر امنیت عمومی استان گلستان دست پیدا نماییم.
۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق
درجهان امروز موضوع امنیت به عنوان یکی از مهمترین نیاز های بشر از اهمیت وضرورت بالایی در برنامه ریزی های راهبردی ملتها برخوردار است .هرگونه تهدیدی علیه امنیت،مخل آسایش ونظم عمومی جامعه است.امنیت پایه واساس روابط اجتماعی بوده ونقش بسزایی در رشد وتوسعه وشکوفایی همه جانبه دارد واساسا بدون وجود امنیت ومهمتر از آن احساس امنیت در نزد شهروندان توسعه پایدار مفهومی ندارد.بدون شک مهمترین عنصر موثر در ایجاد سرمایه اجتماعی در درون سازمان مدیران وفرماندهان سازمان می باشند که از طریق سیاست گذاری ها واعمال خط مشی های سازمانی در کیفیت سرمایه اجتماعی درون سازمانی تاثیر می گذار د. در تحقیق حاضر محقق ، ضمن بررسی چگونگی تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقای امنیت عمومی وانطباق آن با روش های علمی، نسبت به احصاء مشکلات و موانع موجود اقدام نموده و با ارائه راهکارهای عملی مؤثر، در جهت تحقق اهداف سازمانی که در نهایت اهداف کشور در چشم انداز برنامه۵ ساله میباشد، گامی برداشته است .

 

۱-۴)انگیزه تحقیق و انتخاب موضوع

 

موارد زیر را میتوان به عنوان انگیزه محقق در انجام این تحقیق و انتخاب موضوع نام برد:عدم انجام تحقیقات پژوهشی در رابطه باتاثیر سرمایه اجتماعی برارتقای امنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان ومیران انتظامی استان گلستان تجربه خدمتی محقق در امور انتظامی ومدیریتی،علاقهمندی به موضوعات مدیریتی.
ارائه راهکارهایی برای مدیران وفرماندهان در جهت استفاده از فرصت های سازمانی در جهت افزایش مشارکت مردم در مسائل امنیتی وکاهش جرائم است.

 

۱-۵)اهداف تحقیق

 

 

۱-۵-۱هدف اصلی

 

تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان

 

۱-۵-۲اهداف فرعی

 

۱-تعیین تاثیر اعتماد بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
۲-تعیین تاثیر مشارکت بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان گلستان
۳- تعیین تاثیر قانون مداری بر ارتقاء امنیت عمومی از دید گاه مدیران وفرماندهان انتظامی استان

 

۱-۶)سؤالات تحقیق

 

 

۱-۶-۱سوال اصلی

دیدگاهتان را بنویسید