منابع مقالات علمی :
تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات  …

منابع مقالات علمی : تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

به منظور انتخاب اولویت ها ، می بایست شناخت کاملی از اقدامات مختلف ایمنی راه وجود داشته باشد. براین اساس ، سه رویکرد مختلف تعریف می شوند که عبارتند از:
اصل ۳E
معادله کاهش صدمات
ماتریس هادون
اصل ۳E
شامل مثلث مهندسی ترافیک ، آموزش ومقررات واجرای آنها بوده وهم چنین E چهارمین که گاهی اوقات به سیستم اضافه می شود بیانگر یکی از موارد تشویق ، خدمات اضطراری ویا ارزیابی می باشد.
معادله کاهش صدمات
به منظور کاهش تلفات جاده ای ترکیبی از عوامل زیر موثر می باشد:
۱- توسعه وتشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی و غیرموتوری شامل توسعه خطوط ویژه اتوبوس ، پیاده روی و دوچرخه سواری.
– افزایش ضریب سرنشین از طریق اتوموبیل اشتراکی ، ساعت کار متناوب ، دورکاری وپارک سوار
– ایجاد محدودیت ها ی حرکتی از طریق قیمت گذاری شبکه معابر واخذ عوارض.
لازم به ذکر است که در کنار این اقدامات می بایست به طور هم زمان مدیریت کاربری زمین نیز توجه گردد.
۲- کاهش وقوع تصادف به ازای هر وسیله نقلیه ازطریق مدیریت سیستم های حمل ونقل وانجام اقداماتی که سبب بهبود تسهیلات حمل ونقلی می گردد که این اقدامات عبارتند از :
انجام طرح های اصلاح هندسی استاندارد ، مدیریت سرعت وآرام سازی جریان ترافیک ، مدیریت تصادفات از طریق پاکسازی سریع مناطق حادثه خیز ، رعایت سلسله مراتب عملکردی شبکه معابر جهت کنترل دسترسی ها ، کانالیزه کردن جریان ترافیک از طریق خط کشی و موانع برجسته ، کنترل تقاطع های هم سطح و غیر همسطح ، تجهیزات و علایم کنترل ترافیک و نیز سیستم های کنترل دسترسی ورودی بزرگراه ها و تعمیر ، نگهداری و بازرسی راهها
۳- کاهش میزان صدمه به ازای هر تصادف ، از طریق خدمات امداد رسانی و اقدامات پیشگیرانه راه
ماتریس هادون
ویلیام هادون ماتریسی را ارائه نمود که عوامل خطر قبل از تصادف، در حین تصادف و بعد از آن را در ارتباط با شخص، وسیله نقلیه و محیط شناسایی می نماید. هادون حمل و نقل جاده ای را به عنوان یک سامانه انسان- ماشین دارای طراحی نامناسب توصیف نمود که نیازمند درمان جامع و فراگیری در فرآیند سامانه ای خود می باشد. هر مرحله (قبل از تصادف، در حین تصادف وبعد از آن) را می توان به نحو منظم و قاعده مندی برای عوامل انسان ، وسیله نقلیه و محیط، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . ماتریس هادون یک ابزار تجزیه تحلیل برای کمک به شناسایی تمام عوامل مرتبط با یک تصادف می باشد. هنگامی که عوامل چندگانه مرتبط با یک حادثه شناسایی شد و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت، اقدامات لازم را می توان ارائه و اولویت بندی نمود تا در دوره های زمانی کوتاه و یا بلند به کارگرفته شوند. برای مرحله قبل از وقوع تصادف ، لازم است که تمام اقدامات موثری که مانع از وقوع حادثه می شوند به طور کامل به کارگرفته شوند.
مرحله وقوع تصادف با آن دسته اقداماتی در ارتباط است که مانع از وقوع مصدومیت و یا کاهش شدت آن درصورت وقوع می شوند و در خاتمه مرحله بعد از وقوع تصادف شامل تمام اقداماتی است که پیامدهای نامطلوب حادثه را بعد از وقوع آن کاهش می دهند.
جدول ۲ـ ۱ : ماتریس هادون

مرحله انسان وسیله نقلیه محیط
قبل از تصادف پیشگیری از تصادف ـ اطلاعات
ـ نگرش ها
ـ نواقص و عیوب
ـ برقراری و اعمال مقررات از سوی پلیس
ـ کیفیت جاده
ـ روشنایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.