فایل دانشگاهی – 
تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و  …

فایل دانشگاهی – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و …

اهداف اصلی بازرسی ایمنی راه عبارتند از :
تامین سطح بالایی از ایمنی راه برای کاربران با حذف و یا محدودیت عوامل خطرساز،
شناسایی تمام مناطق مستعد خطر تصادف،
پیشنهاداتی در مورد چگونگی برطرف نمودن این مشکلات.
مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه
مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه در ایران عبارتند از :
بازرسی ایمنی فاز صفر (توجیه فنی و اقتصادی طرح)
بازرسی ایمنی فاز یک (طراحی مقدماتی)
بازرسی ایمنی فاز دو (تهیه طرح قطعی)
بازرسی ایمنی پیش از گشایش راه
بازرسی ایمنی راه های موجود و نیز بازرسی ایمنی طرح های انحراف ترافیک
۲-۵-۲ اقدامات ایمن سازی راه
مهمترین برنامه و اقدامات لازم در ارتباط با افزایش ایمنی راه ها عبارتند از :
اصلاح علایم افقی و تابلوهای عمومی هدایت جریان ترافیک
مسیرهای ترافیک غیر موتوری (عابرین پیاده و دوچرخه سواران)
اصلاح و کانالیزه نمودن جریان ترافیک در تقاطع ها
یکی از اقداماتی که ایمنی تقاطعات را بالا می برد اصلاح و جداسازی تقاطع است که هدف عمده آن ایجاد قابلیت دید بهتر در تقاطع و جداسازی جریان های ترافیک از یکدیگر است . جداسازی تقاطع یک اقدام فیزیکی است تا جریان های مختلف ترافیکی در تقاطع را از هم جدا می کند که این کار می تواند با استفاده از احداث جزایر ترافیک یا خط کشی های مخصوص انجام شود .
بهبود مقطع عرضی
یکی از اهداف بهبود مقطع عرضی جاده این است که استفاده کنندگان از جاده حاشیه امنیت بیشتری بدهد و این کار از طریق عریض تر کردن جاده بوسیله ساخت شانه ها و یا افزایش تعداد خطوط ترافیک و یا ایجاد رفوژ میانی بین دو باند حرکت امکان پذیر است و همچنین هدف دیگر از بهبود مقطع عرضی راه افزایش قدرت جابجایی با افزایش ظرفیت آن می باشد .
ایمن سازی حاشیه جاده
عوارض و موانع در طول راه هم در تعداد تصادفات و هم در شدت تصادفات موثر است . شیب های تند اطراف راه ، احتمال افتادن ماشین داخل پرتگاه را افزایش می دهد . برخورد با موانع ثابت در سرعت بالا بسیار خطرناک تر از هنگامی است که سرعت وسیله نقلیه پایین بوده و اینکه برای همه موانع از گاردریل استفاده می شود نه امکان پذیر است و نه قابل قبول . زیرا خود گاردریل یک نوع مانع ثابت به حساب آمده و از طرف دیگر ممکن است قابلیت دید را کاهش دهد.
بهبود مسافت دید و طراحی قوس های افقی کمبود مسافت دید باعث مشکل تر شدن رانندگی شده و زمان کمتری را برای مواجه با حوادث ناگهانی در اختیار راننده قرار می دهد . قوس های تیز و شیب های تند در مقایسه با جاده های هموار و صاف استهلاک و فرسایش بیشتری را در وسیله نقلیه موجب می شود و سرعت جابجایی را نیز کاهش می دهد. مطالعاتی که افزایش شعاع در قوس ها بر اساس رابطه بین تصادفات و شعاع قوس ها انجام شده نشان می دهد که بهبود قوس های افقی باعث کاهش تعداد تصادفات می شود . البته این امر زمانی اتفاق می افتد که شعاع قوس کمتر از ۲۰۰۰ متر باشد . به هر میزان که اصلاحات بر روی قوس های با شعاع کمتر باشد این کاهش تصادفات چشمگیرتر است .
افزایش شعاع قوس های با شعاع بیش از ۲۰۰۰ متر تاثیری در تصادفات ندارد . قوس های انتقالی بین مسیر مستقیم راه و قوس دایره ای قرار می گیرد و در این قوس ها انحراف راه به تدریج زیاد می شود تا راننده هنگام عبور از قوس افقی مجبور به مانور ناگهانی و حرکات شدید نباشد . مطالعات نشان داده است که ساخت قوس های انتقال تا ۱۰% در کاهش تصادفات تاثیر داشته است . مطالعات زیادی در رابطه با بهبود مسافت دید انجام نشده است اما بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص شد که بهبود مسافت دید به بالای ۲۰۰ متر حدود ۲۳% تصادفات را افزایش می دهد شاید یک دلیل برای این امر این باشد که وقتی مسافت دید کم است راننده سرعت خود را پایین نگه داشته و با هوشیاری رانندگی می کند یا به عبارت دیگر اکثر رانندگان کاهش کمبود مسافت دید را میزان یک خطر تلقی می کنند.
۷- گارد ریل ها و ضربه گیرها
حفاظت های ایمنی از متداول ترین سیستم های ایمنی در جاده ها هستند. نقش این حفاظ ها به مسیر بازگرداندن وسایل نقلیه و جلوگیری از پرت شدن به دره ها و یا برخورد با خاک ریز های شیب دار ، اشیای ثابت جاده و از بین بردن و جذب انرژی حرکتی وسیله نقلیه منحرف شده می باشد . انواع متعارف حفاظ های ایمنی به شرح زیر است :
الف – نرده حفاظتی کناری
نرده هایی هستند که به منظور ممانعت از پرت شدت وسایل نقلیه به ورطه های کنار راه نصب می شوند . امکان تصادم وسایل نقلیه با این نرده ها فقط از یک سمت نرده حفاظتی وجود دارد
ب – نرده حفاظتی میانی
نرده هایی هستند که به منظور ممانعت از ورود وسایط نقلیه به سطح عبور مسیر دیگر ، به خصوص مسیر مقابل ، در فضای میان گاه نصب می شوند . امکان تصادم وسایل نقلیه با این نرده ها از هر دو سمت نرده حفاظتی وجود دارد .
ج – ضربه گیرها
ضربه گیرها سیستم هایی هستند که از برخورد وسایل نقلیه به اشیای ثابت جلوگیری می کنند . این کار به دو صورت انجام می گیرد :
کاهش دادن سرعت وسیله نقلیه تا متوقف کردن آن در هنگام برخورد از مقابل
تغییر دادن جهت حرکت وسیله نقلیه در هنگام برخورد از کنار
در راه های استرالیا ۳ نوع حفاظ مورد استفاده قرار می گیرد : حفاظ های صلب ، نیمه صلب و انعطاف پذیر . این حفاظ ها از نظر میزان تغییر شکل و جذب انرژی با یکدیگر تفاوت دارند و هریک با توجه به ویژگی های حفاظ در مسیرهای مختلف کاربرد دارند .
حفاظ های انعطاف پذیر
این حفاظ ها بیشترین تغییر شکل و جذب انرژی را در میان سه نوع حفاظ فوق دارا هستند . حفاظ های انعطاف پذیر به علت تغییر شکل جانبی کافی ، کمترین نیروی کاهش سرعت را به وسیله نقلیه منتقل می کنند .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.