سامانه پژوهشی – 
تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات  …

سامانه پژوهشی – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

گام دوم ، طبقه بندی هر مکان
بر اساس سیستم سلسله مراتب طبقه بندی عملکرد معابر می بایست این مکان ها طبقه بندی شوند.
طبقه بندی مکان ها برای انتخاب گروه های مرجع که در مرحله بعدی (تحلیل تصادف) استفاده می شوند نیز بکار می رود .
طبقه بندی مکان ها برای بررسی استانداردهای موجود و ارتباط با عوامل محیطی راه که در مرحله چهارم (بررسی و بازدید میدانی) انجام می شوند نیز کاربرد داشته به طوری که طبقه بندی هر محل می تواند مشکلات محل های مشابه را نیز مشخص نماید.
همچنین طبقه بندی مکان ها مشخص می کند که اقدامات اصلاحی باالقوه تا چه حد می تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای محیط جاده باشند .
گام سوم ، تحلیل تصادفات
سطوح تحلیل :
تحلیل نیز می تواند در سطوح مختلف انجام شود، به طوری که تعداد تصادفات، این سطوح را مشخص می کند :
الف- سطح خرد یا تحلیل جزییات : این سطح با تحلیل یک تصادف خاص به صورت جزیی تر مانند بازسازی تصادفات ، تحلیل جزیی موقعیت های حادثه خیز برای افزایش ایمنی و غیره سروکار دارد.
این تحلیل در صحنه تصادف و قبل از جابجایی ماشین ها و با حضور افراد ذینفع و شاهدان صورت می گیرد . این امر امکان جمع آوری اطلاعات مهم مانند مسیر حرکت وسایل و موقعیت نهایی آن را ممکن می سازد . پیشنهادات ارایه شده در انتهای این بررسی ها فراتر از چهارچوب هر تصادف بوده و به دنبال جلوگیری از حوادث دیگری است که در شرایط مشابه روی می دهند . به دلیل هزینه بالای این روش این نوع تحلیل ها به صورت محدودی انجام می گیرد.
ب- سطح میانی یا تحلیل سناریو های تصادف در هر مکان : در این سطح یک مکان یا یک نقطه حادثه خیز مورد بررسی قرار می گیرد . بر این اساس تعداد محدودیت از تصادفات که در این موقعیت به وقوع می پیوندند، بررسی می شود .
این نوع مطالعات معمولا بعد از تغییر و از بین رفتن شواهد در محل تصادف صورت می گیرد . تکیه بر تحلیل بیشتر بر روی اطلاعات گزارش تصادف است که می بایست دقیق و مفصل بوده تا بازسازی مجدد و کامل تصادف را ممکن سازد . این روش به طور کلی با استفاده از گروه های کوچک با چند تخصص و یا توسط متخصصان مهندسی راه تکمیل می شود .
ج- سطح کلان یا تحلیل آماری: در این سطح تعداد زیادی تصادف مورد بررسی قرار می گیرند . این روش شامل همه روش های تحلیل آماری تصادفات نظیر تعداد تصادفات ، تعداد کشته ها ، تعداد زخمی ها و…می باشد . برای مثال ، تمام تصادفات مریوط به شبکه جاده ای یا تمام تصادفات مربوط به نوع خاصی از کاربران راه (نظیر عابران پیاده، وسایل نقلیه سنگین و ..) و یا تمام تصادفات یک طبقه بندی خاص از راه تحلیل می شوند.
هدف تجزیه و تحلیل گزارشات تصادف است تا مشخص شود چه عواملی به صورت غیر عادی در هر تصادف تکرار شده اند .
تحلیل آماری تصادفات
گزارش تصادفات اطلاعاتی را در خصوص نواقص زیربنایی و باالقوه راه مطرح می کند . تحلیل آماری تصادفات در دو مرحله انجام می شود که عبارتند از :
الف) خلاصه سازی تصادفات شامل :
نمودارهای تصادفات ، جداول خلاصه و جداول مقایسه ای تصادف.
یک نمودار تصادف تمام تصادفاتی را که در یک محل روی داده نمایش می دهد که عبارتند از : (محل هر تصادف، مسیر حرکت هر وسیله نقلیه ، مانور هر وسیله نقلیه در پیچ جاده و مسیر مستقیم ، نوع تصادف). همچنین ممکن است اطلاعات دیگری مانند شدت تصادف ، تاریخ ، روز ، ساعت ، شرایط جاده و غیره را نیز در بر داشته باشد . همچنین نمودار تصادف شناسایی الگوهای تکراری تصادف و تشخیص آنها در مسیرهای مشخص را تسهیل می کند .
جدول خلاصه تصادفات ، مشخصات یک گروه از تصادفات را نشان می دهد و موجب تسهیل شناسایی عوامل تکراری می گردد. به طور مثال اگر نشان دهد که تعدادی از تصادفات در اواخر هفته روی داده اند ، آنگاه این موجب هدایت تحلیلگر به شناسایی مسائل و راه حل های مربوطه می گردد .
در جدول مقایسه ای تصادفات ، مقایسه ویژگی های تصادف هر محل با ویژگی های تصادفات در مکان های مشابه دیگر ، تخمین دقیقی از بهبود باالقوه مورد انتظار ناشی از اقدامات اصلاحی را فراهم می نماید.
ب) بررسی عوامل سهیم در تصادفات :
هنگامی که عوامل ایجاد تصادف مشخص شدند ، تحلیل گر باید به مهندسین راه جهت جلوگیری از تصادف های مشابه در آینده راهکارهای مناسبی ارائه دهد .
گام چهارم ، بررسی و بازدید از هر مکان
بررسی و بازدید میدانی از هر مکان یک عامل مهم در تشخیص ایمنی آن مکان می باشد، زیرا اولاً باعث مشخص شدن علل مشکلات می گردد ( مشکلات شناسایی شده از تحلیل تصادف) و ثانیاً متناسب بودن اقدامات اصلاحی نظیر را اثبات می کند . همچنین سایر مشکلات ایمنی ، که از تحلیل تصلدف شناسایی نشده اند پس از بازدید میدانی مشخص خواهند شد .
بررسی و بازدید میدانی شامل ۶ مرحله می باشد که عبارتند از :
آماده سازی وسایل و تجهیزات،
آشنایی با محل از طریق ایجاد شرایطی همانند سایر مسافرین و کاربران از راه مانند حرکت با سرعت مشابه،
بررسی عوامل ایجاد تصادف در محل،
استفاده از تجارب گذشته تحلیلگر در خصوص مشکلات ایمنی مکان های مشابه،
مشاهدات کامل از جزئیات و ویژگی های مربوط به جاده و شرایط ترافیک و نیز رفتار کاربران ترافیک جهت تعیین امکان ارتباط موارد یاد شده با مشکلات ایمنی،
جمع بندی اطلاعات تکمیلی از طریق نمودار و عکس و فیلم و …
بازرسی ایمنی راه
بازرسی ایمنی راه یک فرآیند نظام مند و رسمی برای تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات ایمنی یک پروژه جدید و یا یک راه موجود ، توسط یک تیم بازرسی مجرب ، مستقل و با صلاحیت از متخصصان ایمنی راه و با در نظر گرفتن ایمنی تمام کاربران راه است که در آن تیم بازرسی درباره نقاط باالقوه ی تصادف خیز و عملکرد ایمنی پروژه ها گزارش می دهند .
ممیزی ایمنی راه ارزیابی رسمی سیستماتیک ایمنی راه است که توسط یک ممیز یا تیم ممیزی مستقل و شایسته بر روی یک راه موجود و یا یک طرح راه ، اجرا می شود و پتانسیل تصادف خیزی پروژه ها را برای تمام انواع استفاده کنندگان راه گزارش می دهد .
هدف بازرسی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.