دسته بندی علمی – پژوهشی :
تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

گام ۱۱

ارزیابی تاثیرات بر روی تصادفات

گام ۱۲

ارزیابی اقتصادی بر اساس تحلیل سود-هزینه

کل فرآیند ۶ مرحله ای شناسایی و بهسازی مناطق سیاه مطابق شکل زیر مشخص شده است که در این روش با توجه به آمار و اطلاعات ثبت و ضبط شده توسط پلیس ، کلیه نقاط تصادف دار بر روی شبکه معابر مشخص شده و سپس طبق تعریف کشوری منطقه سیاه بر روی رابط ها و گره های منتهی به آنها در طول راه مناطق سیاه شناسایی می شوند ، آنگاه بر اساس ۸ روش کمی شناسایی ، مناطق سیاه نهایی بر اساس رتبه بندی و وزن دهی ، انتخاب و شناسایی می شود و سپس انواع مشکلات ایمنی آنها بر اساس مراحل ۴ گانه ( بررسی سوابق، طبقه بندی ، تحلیل و بازرسی ) مشخص شده و اقدامات لازم جهت بهبودی آنها تعیین می شود و سپس اقدانات اجرایی لازم با توجه به هزینه ها و با هدف بیشترین اثرگذاری ، اولویت بندی می گردند. آنگاه این اقدامات اصلاحی به مرحله اجرا درآمده و در نهایت ارزیابی آنها بر اساس انجام مطالعات قبل و بعد و نیز تحلیل سود-هزینه صورت می گیرد .
جمع آوری آمار و اطلاعات
انتخاب مناطق سیاه شناسایی شده
اولویت بندی اقدامات اصلاحی
تشخیص انواع مشکلات ایمنی
اجرای اقدامات
ارزیابی
۲-۵-۱ راه حل های مربوط به مسایل ایمنی
عملیات مهندسی راه با هدف ارتقاء ایمنی ، معمولا شامل تغییراتی در یک یا تعدادی از موارد زیر می باشد :
خصوصیات طرح هندسی راه
مدیریت ترافیک
اطلاع رسانی به استفاده کنندگان از راه توسط علایم افقی و عمودی
به منظور حصول اطمینان از عملکرد ترافیک به صورت ایمن چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود :
حذف ویژگی های مخاطره آمیز راه ( مانند افزایش شعاع قوس)
فراهم کردن حفاظت مناسب برای تمام وسایل نقلیه و استفاده کنندگانی که وسیله نقلیه ندارند .
تسهیل در رانندگی (مانند کاهش برخوردهای ترافیک)
ارتقاء سیستم اطلاع رسانی (هشدارها ، راهنمایی ها)
ارتقاء شرایط کنار جاده
همچنین با توجه به طبیعت و ویژگی های منطقه تحت مطالعه وسعت بررسی می تواند بسیار گسترده باشد . مانند بررسی تاثیر یک جاده کمربندی بر روی منطقه تحت مطالعه که ترافیک عبوری را از ترافیک محلی جدا می کند .
بنابراین برای تشخیص صحیح مشکلات ایمنی ، ابتدا می بایست درک درستی از مکانیزم تصادف وجود داشته باشد به نحوی که :
هر تصادف نتیجه نهایی وقوع یک سری حوادث متوالی در یک شرایط خاص است .
هر حادثه ای به یکی از سه جزء اصلی سیستم ایمنی (انسان ، جاده ، وسیله نقلیه) بر می گردد.
هر تصادفی تحت تاثیر شدید اقدامات ایمن سازی قبلی و نتایج آنها قرار دارد .
گام اول ، بررسی تاریخچه و سوابق هر مکان
ممکن است قبل از شروع تشخیص مشکلات ایمنی هر محل ، انواع مختلفی از اطلاعات و سوابق مانند (خصوصیت هندسی ، فهرست تابلوهای راه ، احجام ترافیک ، عکس ها و فیلم ها ، نتایج مطالعات مهندسی مانند سرعت نقطه ای، فاصله دید و نیز هرنوع گزارش قبلی ) از محل مورد مطالعه در دسترس باشد که همه این اطلاعات می بایست در ابتدای تشخیص جمع آوری شوند تا :
با مشکلات شناسایی شده و راه حل های آنها در گذشته آشنایی صورت می گیرد .
از دوباره کاری پرهیز شود و بنابراین در صورتی که تغییر عمده ای در محل روی نداده باشد ، نیاز به تکرار مطالعات مهندسی نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.