تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت  …

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت …

میانگین سابقه کار: ۱۱٫۵ انحراف معیار: ۶٫۳

 

نمودار ۴-۴: گروهبندی سابقه کاری نمونه مورد بررسی

۴-۳-تحلیل روایی سازه

از تحلیل عاملی تاییدی بعنوان ابزاری جهت تحلیل روایی سازه استفاده می شود. برای این منظور از نرم افزار SPSS بهره گرفته می شود که مهمترین فاکتور های بدست آمده به شرح زیر است:
بار عاملی : همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و عامل ها را بار عاملی گویند. در واقع بیانگر همبستگی متغیر ها با عاملهاست .مقدار بار عاملی در دامنه ۱- تا ۱+ است و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی بالاتر بین عامل و متغیر است.
آزمون KMO[81] : در تحلیل عاملی تاییدی از آزمون KMO برای بررسی کفایت نمونه گیری استفاده می شود.
مقدار آزمون KMO بین ۰ و ۱ در نوسان است .در صورتی که مقدار KMO کمتر از ۵۰/۰ باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین ۵۰/۰ تا ۶۹/۰ بود باید با احتیاط به تفسیر داده ها پرداخت اما در صورتی که مقدار آن بزرگتر یا برابر با ۷/۰ با شد همبستگی های موجود بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب است. آزمون بارتلت این فرضیه را که ماتریس همبستگی های مشاهده شده متعلق به جامعه ای با متغیرهای ناهم بسته است را می آزماید. چنانچه این فرضیه که متغیر ها با هم همبستگی ندارند رد شود داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند در غیر اینصورت نباید به تحلیل عاملی اقدام نمود.
آزمون سنگریزه کتل ، مناسب ترین روش جهت انتخاب تعداد درست عاملهاست.بر این اساس نموداری بر حسب تعداد عاملها و مقادیر ویژه مشخص می گردد که می توان بر حسب آن تعداد عاملهایی را که مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک است را تعیین کرد و در این نمودار ، مقادیر ویژه بر حسب اهمیت آنها از بزرگترین تا کوچکترین مقدار رسم می شوند.
تحلیل عاملی متغیر وظیفه شناسی:
ماتریکس اجزا:
نتایج نشان می دهد که هر سه گویه در یک عامل قرار می گیرند و بار عامل هر یک نیز بیشتر از ۰٫۷ شده است .

جدول ۴-۵: بار عاملی گویه های وظیفه شناسی

بار عاملی گویه
۰٫۸۹۴ W1
۰٫۸۶۱ W2
۰٫۸۵۷ W3

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.