دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده»   …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر «خاطره های پراکنده» …

دانشکدهی علوم انسانی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
بررسی گونهی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطرههای پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی
استاد راهنما:
دکتر ناصر رحیمی
استاد مشاور:
دکتر قدسیه رضوانیان
دانشجو:
ندا اسماعیلی
اسفند۱۳۹۳
تقدیم به
ساحت قدسی بانوی دو عالم”خانم فاطمهی زهرا(س)”
که لحظه لحظه زندگیم را مدیون لطف و عنایتشان هستم و خواهم بود.
و به عزیزترین خاطرهی ۸ سال عشق و حماسه: شهید سید علی دوامی
و همچنین :
مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن میدانم.
همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است.
سپاسگزاری:
به ثمر رساندن این پایاننامه را بیش از پیش مدیون زحمات و تلاشهای کسانی هستم که در این مسیر دشوار، همواره مشوق و یاریگرم بوده و هستند. در ابتدا سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجدهی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظههای مهربانی را به من آموخت.
در اینجا بر خود لازم میدانم که از استاد فرهیخته و گرامی جناب آقای دکترناصر رحیمی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایاننامه تقبل نمودند و صبورانه مرا همراهی کردند، تشکر و سپاسگزاری نمایم و همچنین از استاد فرزانه سرکار خانم دکتر قدسیه رضوانیان که مشاورهی این پایاننامه را بر عهده داشتند و به حق فراتر از مشاور مرا یاری کردند و و همواره راهنما و راهگشای نگارنده در اتمام و اکمال پایاننامه بوده است،کمال تقدیر و تشکر را دارم و در تمام مراحل زندگی برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
از اساتید محترم و بزرگوار سرکار خانمها دکتر عصمت اسماعیلی و دکتر سارا وزیرزاده که زحمت داوری این پایاننامه را متقبل شدند نیز کمال تقدیر و تشکر را دارم.
و همچنین از جناب آقای ابراهیم باقری حمیدآبادی (منتقد و نویسندهی ادبی)که همواره با آغوش باز پذیرای سوالات بیشمارم بودند و دلسوزانه مرا در این مسیر یاری کردند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم.
چکیده:
گونههای ادبی همواره در خود ظرفیت تغییر، ترکیب و پیدایی گونههای تازه را دارند. یکی از این گونهها «خاطره-داستان» است.
خاطرهنویسی، در مطالعات متأخر روایتشناسی مورد توجه و بررسی واقع شده است که حاصل رویکرد نوین انسان به خود و جایگاهش در نظام هستی است. خاطره، اموری را گویند که بر شخص گذشته است و آثاری از آن در ذهن مانده است، گذشتههای آدم، وقایع گذشته که شخص آن را دیده یا شنیده است. منظور از خاطره به عنوان یک ژانر یا گونهی ادبی، وقتی میتواند معنا یابد که آن خاطره به صورت مکتوب درآمده باشد و ویژگیهای یک اثر ادبی را در خود جای دهد. داستان یا نوول، اثری است روایی به نثر که مبتنی بر خیال است. ترکیب و تلفیقِ خاطره و داستان سبب آفرینش نوعی خاص از ادبیات گردیده است.
این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی دو اثر گلی ترقی«خاطرههای پراکنده و دو دنیا» میپردازد. گلی ترقی از جمله نویسندگانی است که از تلفیق این دو ژانر «خاطره-داستان» بهره برده است. آثار او را نمیتوان جداگانه خاطره یا داستان نامید، بلکه کاملاً ترکیبی از خاطره-داستان است. عناصری مانند: جزئینگری، صمیمت زبان، راوی اول شخص، عینیتگرایی، توصیف دقیق مکان و زمان بیشتر به خاطرهنگاری پهلو میزند و عناصری مانند: تکگویی درونی، سیال ذهن، توصیفهای ادبی، تعلیق و هول و ولا وکشمکش، متن را به داستان مانند میکند. بنابراین ژانر غالب بر روایتهای ترقی، داستان است که تاروپود آن را خاطره تشکیل میدهد؛ یعنی گلیترقی با استفاده از خاطرههای کودکی و گذشتهاش به قصهگویی پرداخته است.
واژههای کلیدی: روایتشناسی، داستان، خاطره، خاطره-داستان، خاطرههای پراکنده و دودنیا، گلی ترقی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مسأله ۳
۱-۳٫ سوابق مربوط ۵
۱-۴٫ پرسش اصلی تحقیق (پرسش آغازین) ۶
۱-۵٫ سوالهای تحقیق ۶
۱-۶٫ اهداف تحقیق ۶
۱-۷٫ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ۶
۱-۸٫ نوع تحقیق ۷
۱-۹٫ روش تحقیق ۷
فصل دوم: مبانی نظری و تعاریف
بخش اول: روایت داستانی ۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.