بررسی و روانشناسی طول عمر امام زمان از منظر روانشناختی

بررسی و روانشناسی طول عمر امام زمان از منظر روانشناختی

طول عمر امام زمان
موضوع طول عمر امام زمان (ع) نیز یکی دیگر از مسائل مهم و جالبی است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و عدهای تصور می کنند موضوع عمر طولانی امام زمان مشکلترین مسائل مربوط به آن حضرت می باشد وحتی تا چندی پیش انرا یکی از موشوعات لاینحل می دانستند و می پنداشتند سوالی است که بدن پاسخ می ماند در صورتی که اتفاقا امروز با پیشرفت علم و در دسترس داشتن منابع و مدارک پر ارزش علی و تاریخی این موضوع جزءمسائل حل شده است و باید آنرا یک حربه زنگ زده دانست .
امکان طول عمر از نظر عقل
باید از کسانی که درباره عمرهای طولانی اشکال می کنند و در وجود طویل العمر تردید نمایند پرسید مگر از نظر عقلی عمر طولانی محال است مگر عقل حدود مرزی عمر تعیین کرده است از نظر عقلی چه اشکالی دارد که با وجود شرایط و برطرف ساختن موانع شخصی عمر طولانی کند ؟ کی گفته است عمر انسان و هر جاندار دیگری بغلان حد معین که رسید حتما خواهد مرد و پیش از آن زنده نمی ماند ؟ لازم به ذکر نیست که پاسخ این سوالات منفی است و طول عمر از نظر عقلی امری ممکن است زیرا از نظر عقل چنانچه ما بتوانیم عوامل و عللی که موچب پیری و مرگ آدمی است از میان ببریم ، را ه برای طول عمر طولانی و درقرنهای متمادی بارز است و اگر تا کنون نتوانستند این عوامل و علل را از میان ببرند دلیل نیست که ما عمرهای طولانی افرادی که تاریخ و قول آنرا ثبت کرده است انکار کنیم این مطلب از همان از همان روزگار که هنوز امام زمان بیش از صد سال نداشته است مورد اعتراض مخالفان شیعه بوده و دانشمندان ما به ادله عقلی و نقلی به آنها پاسخ داده اند
دانشمند گرانقدیر شیعه شیخ صدوق افزون از ده قرن پیش در (کماالدین ) و نیز شیخ طوسی در کتاب «غیبت )) راجع به این موضوع بحث طولانی نموده و ازجمله شیخ طوسی می گوید : مخالفان ما می گوید امتداد زمان و زیادی سن موجب پیری و نقص بدن آدمی می شود ولی این صحیح نیست و همیشه چنین نمی باشد . آری معمول این است که امتداد زمان و زیادی سن عامل پیری و نقض آدمی باشد محلی خداوند این قدرت را هم دارد که (روی مصالحی ) این وضع را تغییر دهد چون این مطلب روشن شد می گوییم عمرهای طولانی امان پذیر است و از نظر عقلی محال نمی باشد . ما قبلا جماعتی را نام بریم (در کتاب غیبت ) که با عمر طولانی و زیادی سنشان تغییر نکردند ……
دانشمندی عالیقدر دیگر ما سید مرتضی استاد شیخ طوسی در کتاب «غرردر)9بحث جامعی در همین زمینه دارد و از جمله می نویسد پیری زیادی سن و نقض بنیه که به واسطه طول زمان روی می دهد چیزی نیست که حتی باید پدید آید طولعمر امری ممکن است و محال نمی باشد . کسی که آن را محال می داند معتقد است که استمرار حیات شخص زنده فباید از طبیعت و نیروی خودروی باشد و بنابراین محال است که دوام داشته باشد ، ولی به نظر ما اگر اینان آنرا نسبت به خدایی می دانند که دست تصرف وی در همه امور باز است دیگر آنرا محال نمی دانستند . بنابراین محال است که دوام داشته باشد ، ولی به نظر می رسد ما اگر اینان امتدا آنرا نسبت به خدائی می دادند که دست تصرف وی در همه امور باز است . دیگر ان را محال نمی دانستند . بنابراین اشکال طول عمر از نظر عقلی کاملًا بی اساس است و پایه استواری ندارد .