جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۱۸۷

جستجوی مقالات فارسی – بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۱۸۷

عجایب در گرشاسبنامه
۵-۱-مقدمه
اسدی طوسی در گرشاسبنامه برای اینکه دقیقاً کار و شیوه ی فردوسی را تکرار نکرده باشد با بیان عجایب و شگفتی هایی از عالم هستی طراوت و شادابی خاصی به اثر حماسی خود داده است. این عجایب و شگفتی ها تنها مربوط به یک گروه خاص از موجودات نیست بلکه از هرسه گروه نبات، جماد و حیوان شگفتی هایی را بیان میدارد به طوری که: آبها، چشمه ها، رود ها و چاههایی هستند که یکی اجسام را دفع می کند، دیگری مستی آور است، دیگری آبش بر روی زمین گاهی سفید و گاهی سیاه رنگ می گردد، دیگری در فصل گرما یخ می زند و در فصل سرما جاری می گرد،دیگری مسیر حرکتش برخلاف مسیر حرکت خورشید است.گلها و گیاهانی هستند که بعضی مستی آورند، بعضی سبب خنده یا گریه می شوند، بعضی زر می ربایند و بعضی خورشید پرستند.
درختانی وجود دارند که میوه هاشان به شکل سر و صورت انسان یا به شکل بت است، بعضی گناهکار را از بیگناه جدا می کنند و بعضی بر آنان پشم رسته است. بعضی نیز هرگز نمی سوزند. سنگ هایی هستند که سبب ریزش یا توقف باران و برف هستند. کوههایی که نسبت به سروصدا واکنش نشان می دهند یا کوهی که حلال زاده و حرام زاده را از هم متمایز میکند.
بت هایی که سبب باروری زنان نابارور، شفا دهنده ی بیماران، بعضی نیز گوینده با زبانهای مختلف هستند. انواع ماهی های عجیب و غریب،حیوانات عجیب و غریب چون کرگدن،روباه پرنده، گوزن سنگی، و پرندگانی چون سیمرغ، ققنوس، پرندگان پنج پا و دو منقار و حشراتی چون: پشه ها و مورچه هایی به اندازه ی یک گوسفند و بزرگتر و انسانهایی با قیافهای متفاوت و زشت، انسانهایی که توان حرکت نداشتند، مردی که مار و کژدم می خورد همه و همه در گرشاسبنامه وجود دارند.چون گرشاسب بهو را شکست می دهد همراه مهراج گشت و گذاری را در سرزمین هند آغاز می کند . ابتدا به کو دهو می رسند که حضرت آدم چون از بهشت رانده می شود بر ان کوه فرود میآید و :

نشـان کـف پایــش آنجــا تمــام بدیدنـد هـر پـی چـو هفتـاد گـام
(همان:۱۳۰)

در همین کوه چاهی عجیب و عمیق را مشاهده میکنند که :

هـر آن چیـز که انداختنـدی دروی وگر از گرانـی بـدی سنـگ و روی
سبـک زو همـان چیـز بـاز آمـدی چـو تیـر از بنـش بـر فـراز آمـدی
(همان:۱۳۱)

سپس به جزیرهی بر طایل می رسند ودر آنجا صدای انواع ساز از بیشه ای به گوش می رسد به طوری که گویا پری در آن بیشه بزمی به پا کرده است .گرشاسب هرچه اطراف جزیره را جست جو می کند هیچ اثری از صاحب آن صدا نمی یابد در همین جزیره شب هنگام روشنایی در دشت وراغ پدیدار می شود:

بپرســد از آن پهلـوان ستـرگ بگفتنـد گـاویسـت آبــی بـزرگ
چـو دم زد فتـد روشنـی در هـوا بـدان روشنایــی کنـد شب چـرا
چنیـن هـر شب از دور پیـدا شـود
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.