سایت مقالات فارسی – 
بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۱۵۹

سایت مقالات فارسی – بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۱۵۹

سراینده دهقان موبد نژاد

زگفت دگر موبدان کرد یاد

که بر شاه جم چون برآشفت بخت

بـه نـاکــام ضحـاک را داد تخـت …
(همان:۴۵)

۳-۲-۲۳- مرگ قهرمان حماسه در حضور مردم نیست.
اما گرشاسب قهرمان گرشاسبنامه چون هنگام مرگش فرا میرسد سام و نریمان را فرا میخواند و در حضور آن دو از فرا رسیدن مرگ خود سخن میگوید و شروع میکند به راز و نیاز با خدا و آخرین جمله را چنین میگوید:

پشیمانـم از هــر چـه کـردم گنـاه ببـخشـای و نـزد خــودم ده پنـاه
چو گفت این سخن جان به یزدان سپرد گـرفتنـد زاری بـزرگان و خـرد
(همان: ۴۰۷)

و چنین است که مرگ او در جلوی دیدگان همگان است.
فصل چهارم
مکانهای جغرافیایی
۴-۱-مقدمه
گرچه یکی از ویژگیهای یک اثر حماسی نامشخص بودن مکان جغرافیایی در آن اثر است اما در گرشاسپ نامه ضمن اینکه از جغرافیای وسیعی سخن به میان آمده است آنچنان که نیاز یک اثر حماسی است این جغرافیا در پردهای از ابهام نیست بطوری که سلسله حوادث این حماسه در مکان جغرافیایی چنین اتفاق میافتد که:
چون جمشید از ضحاک شکست میخورد به زابلستان فرار میکند و در آنجا با دختر شاه زابل ازدواج میکند بعد از سالها نوه ی جمشید یعنی شیدسپ کابل را تسخیر میکند.
ضحاک که در بابل حکمرانی میکند به زابلستان میآید گرشاسب برای دیدار ضحاک از راه شام وارد دژ هوخت میشود. بعد از ملاقات ضحاک برای نبرد با بهو حاکم سر ندیب راهی هند میشود. بهو را شکست میدهد و از مناطقی چون: کله، زنگبار، کوه ذات اوهام، کوه دهو، جزیرهی برطایل، جزیرهی صواحل، جزیرهی هرنج، جزیرهی رامنی، جزیرهی هردوزور، جزیرهی اسکونه، جزیرهی هدکیر، کوه لانیس، کوه قالون، کوه بند آب، جزیرهی تاملی دیدن میکند دوباره به ایران بر میگردد و برای دیدار دوبارهی ضحاک باعبور از: زرنج، رود هیرمند، بصره، بادیهی مینوآباد او را در دژ هوخت گنگ ملاقات میکند. سپس برای ازدواج با دختر شاه روم از سرزمین شام عبور میکند وارد رومیهی روم میشود و با کمک بازرگانی مصری با دختر شاه روم ازدواج میکند و به ایران بر میگردد بعد از چندی برای نبرد با شاه کابل وارد بت خانهی سو بهاره میشود.
مدتی نمیگذرد که برای نبرد با افریقی از خاور زمین عازم میشود و با گذشتن از شهرها و مناطقی چون کرمان، طنجه، لاقطه، قاقره، قیروان، فاس، ده اردیه، قراطیه، اندلس، قرطبه، افریقی را شکست میدهد سپس به شهر عموریه میرود آنجا شاه روم را ملاقات میکند و مدتی را در طرطوس توقف میکند.
فریدون ضحاک را شکست می‌دهد و در آمل بر تخت می‌نشیند. گرشاسب و نریمان برای تصرف توران از سرزمین‌های شیر خانه (بلخ بامی)، کیلف و رود جیحون عبور می‌کنند و در تور اناز شهرهایی و مکان‌هایی چون سمرقند، سپنجاب، آب شاداب، رود ایلاق، آموی، زم، ختن، شنگان، ختلان عبور
می‌کنند سپس عازم چین می‌شوند و از مکان‌هایی چون شهرساجر، خامجو، کجا، فغنشور و جندان عبور می‌کنند چون بعد از این پیروزی‌های آن دو به ایران باز می‌گردند فریدون شهرها و مرزهایی چون: زرنج، غور، زابلستان، بلخ و کابل، سند را به نریمان و شهرها و مرزهایی چون: بوم ماهان، قهستان، اصفهان، قزوین، ری را به گرشاسپ می‌سپارد.
۴-۲-نام مکانها
۱- آبزره:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir