تحقیق – 
بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۱۴

تحقیق – بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۱۴

۳-۲-۳-حضور گیاهان عجیب و غریب در حماسه ۷۶
۳-۲-۴-آیندهبینی و پیشگویی در حماسه نقش مهمی دارد. ۷۷
۳-۲-۵-قهرمان حماسه به سفرهای پرخطری می رود و در نهایت تن درست و پیروز به وطن باز می گردد. ۷۸
۳-۲-۶-قهرمان حماسه قهرمانی قومی و ملی یا نژادی است. ۷۸
۳-۲-۷-در حماسه سخن از دیوان، غولان، جادوان و جادویی است. ۷۹
۳-۲-۸-قهرمان حماسه همه آفاق را سیر و سیاحت میکند. ۷۹
۳-۲-۹-قهرمان حماسه اعمالی انجام میدهد که اهمیت ملی یا معنوی دارد. ۸۰
۳-۲-۱۰-قهرمان حماسه جانور مهیب یا هیولایی را میکشد. ۸۰
۳-۲-۱۱-قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد قهرمان مواجه است. ۸۰
۳-۲-۱۲-در نبردهای تن به تن جنگهای حماسی از انواع سلاح استفاده میشود. ۸۰
۳-۲-۱۳-یکی از صحنه های مهیج هر حماسه نبرد تن به تن قهرمان با دشمن اصلی و عوامل اوست.در نبرد گرشاسب با زنگی: ۸۱
۳-۲-۱۴-در حماسه یکی از ابزارهای جنگی فریب است. ۸۲
۳-۲-۱۵-در حماسه، با عینیت، اقتدار،سادگی و عظمت مواجه ایم. ۸۲
۳-۲-۱۶-حماسه دارای سبک عالی، معنایی جدی و الفاظی سنگین و فاخر است. ۸۳
۳-۲-۱۷-در حماسه اعمال قهرمان خارقالعاده و غیر طبیعی است. ۸۳
۳-۲-۱۸-قهرمان حماسه موجودی مافوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان است و به هر حال مایه های الهی و فوق انسانی دارد. ۸۴
۳-۲-۱۹-در حماسه نیروهای متافیزیکی نقش مهمی دارند. ۸۵
۳-۲-۲۰-در حماسه هر کدام از خدایان طرفدار یکی از قهرمانان هستند. ۸۵
۳-۲-۲۱-در حماسه حیوانات نقشهای بزرگی دارند و نمیتوان آنها را جانوران معمولی به شمار آورد. ۸۶
۳-۲-۲۲-در حماسه شعر بوسیلهی یکی از الهگان شعر به شاعر الهام میشود. ۸۶
۳-۲-۲۳-مرگ قهرمان حماسه در حضور مردم نیست. ۸۶
فصل چهارممکانهای جغرافیایی
۴-۱-مقدمه ۸۸
۴-۲-نام مکانها ..۸۹
فصل پنجمعجایب در گرشاسب نامه
۵-۱-مقدمه ۱۰۶
۵-۲-عجایب در داستانهای گرشاسب نامه ..۱۱۱
فصل ششم: عناصر سامی و زرتشتی
۶-۱-مقدمه …۱۱۸
۶-۲- عناصر سامی ۱۱۸
۶-۳- عناصر زرتشتی ۱۲۴
فصل هفتم :بلاغت
۷-۱- مقدمه ۱۲۶
۷-۲- تشبیه ۱۲۶
۷-۲-۱-تشبیه از نظر حسی و عقلی بودن طرفین ۱۲۸
۷-۲-۲-تقسیم بندی تشبیه از نظر تعداد و ترکیب طرفین ۱۳۰
۷-۲-۳-تقسیم بندی تشبیه ازنظر تعداد و ترکیب تشبیه ………..۱۳۳
۷-۲-۴-تقسیم بندی تشبیه از نظر وجود شرط در تشبیه………………………………………………………………………………………………۱۳۵
۷-۲-۵-تشبیه ازنظر زاویه تشبیه …۱۳۶
۷-۲-۶-تقسیم بندی تشبیه ازنظر اشکاری درکلام …۱۳۷
۷-۲-۷-تقسیم بندی تشبیه ازنظر وجود یا حذف وجه شبیه و ادات …۱۳۸