پژوهش دانشگاهی – 
بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۶

پژوهش دانشگاهی – بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۶

۲-۵-۱۱- باید به نوبت پاسبان دلیر و مهربان بر لشکر گماشت. ۲۸
۲-۵-۱۲- سپاه باید همیشه مسلح باشند. ۲۸
۲-۵-۱۳- در جنگ باید منی را از سر خود دور کرد. ۲۸
۲-۵-۱۴- نباید در دشت گل و خار و کند آب و چاه رزم کرد. ۲۸
۲-۵-۱۵- نباید در جهت مخالف باد جنگید. ۲۸
۲-۵-۱۶- نباید مخالف تابش آفتاب جنگید. ۲۸
۲-۵-۱۷- لشکرگاه باید در کنار آب و علف باشد. ۲۸
۲-۵-۱۸- پیادگان باید پیشرو لشکر باشند. ۲۸
۲-۵-۱۹- کمانداران باید پشت سر سپرداران باشند. ۲۹
۲-۵-۲۰- لشکری باید همزمان آمادهی نبرد با چند اسلحه باشد. ۲۹
۲-۵-۲۱- از هر ده سپاهی باید یک نفرش آتش افکن باشد. ۲۹
۲-۵-۲۲- بعد از پیاده ها، اسب سواران و بعد از اسب سواران صف پیلان باید اراسته شود. ۲۹
۲-۵-۲۳-یک صف باید راست و یک صف باید خمیده باشد. ۲۹
۲-۵-۲۴- باید پیاده ثابت و سواران متحرک باشند. ۲۹
۲-۵-۲۵- باید گروهی آمادهی نبرد و گروهی در حال آرامش و استراحت باشند. ۲۹
۲-۵-۲۶- باید مواظب کمین گاهها نیز بود. ۲۹
۲-۵-۲۷- راه پیل ها باید باز باشد. ۳۰
۲-۵-۲۸- قسمتی از لشکر را هر کدام از سران سزاوار باید سپرد. ۳۰
۲-۵-۲۹- بیشتر پهلوانان تنومند را باید برای حملهی آخرین نگه داشت. ۳۰
۲-۵-۳۰- اول باید خود را از زخم دشمن حفظ کرد سپس به او ضربه زد. ۳۰
۲-۵-۳۱- باید قلعه های بلند ساخت. ۳۰
۲-۵-۳۲- قلب لشکر را چنان باید آراست که از دو جناح به راحتی کمک رسیده شود. ۳۰
۲-۵-۳۳-پیاده سپاه باید در کوه و دره نبرد کند. ۳۰
۲-۵-۳۴- در جنگ در کوه باید گروهی سر تیغ و پایان کوه را گرفت. ۳۰
۲-۵-۳۵- در نبرد در دشت سپاه باید به هم حلقه بندند. ۳۱
۲-۵-۳۶- اگر لشکر دشمن پیاده باشد باید در دشت با آنان نبرد کرد. ۳۱
۲-۵-۳۷- در جنگ باید آب در مسیر پیل افکند. ۳۱
۲-۵-۳۸- شیوه نبرد با پیل باید چنین باشد: ۳۱
۲-۵-۳۹- در هنگام کم بودن لشکر باید جایی تنگ بر گرد خویش گزید. ۳۱
۲-۵-۴۰- نباید از دو طرف نبرد را آغاز کرد. ۳۱
۲-۵-۴۱- باید سپاه را دلداری داد. ۳۱
۲-۵-۴۲- هر کدام از دلیران که موفقیتی در جنگ کسب می کنند باید تشویق کرد. ۳۱
۲-۵-۴۳- جنگجوی ناتوان را باید از لشکر بیرون راند. ۳۲
۲-۵-۴۴- جنگجوی دلیر دشمن را باید با گروهی از افراد نابود کرد. ۳۲
۲-۵-۴۵- در هنگام آشتی هم باید مواظب حرکات دشمن بود. ۳۲
۲-۵-۴۶- باید هم مواظب کمینگاههای دشمن در حال جنگ و هم مواظب برگشتنش در حال گریختن بود. ۳۲
۲-۵-۴۷- تا شکست کامل دشمن نباید اقدام به تاراج اموالشان نمود. ۳۲
۲-۵-۴۸- بهترین زمان برای حمله به دشمن زمانی است که: ۳۲
۲-۵-۴۹- چون دشمن زنهار خواهد باید به او زنهار داد. ۳۲
۲-۵-۵۰- نباید خون فراریها را ریخت. ۳۳
۲-۵-۵۱- در حالت ناتوانی در جنگ باید آشتی کرد. ۳۳

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir