بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۲

بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی- قسمت ۲

 

بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسبنامه
چکیده:
گرشاسبنامه اثر اسدی طوسی در بین آثار حماسی ایران در مقام دوم بعد از شاهنامه فردوسی قرار دارد. این اثر که در بارهی زندگی و دلاوریهای گرشاسب است در جغرافیای وسیعی که شامل تمام کشورهای بزرگ آن روزگاران میباشد اتفاق افتاده است. بیان عجایب عالم رنگ و بویی خاص به این اثر حماسی داده است. هنرنمایی اسدی طوسی در استفادهی بهجا از عناصر سامی عربی و همینطور عناصر زرتشتی در کار پر ارج خود موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت.ادبیات تعلیمی حجم قابل توجهی از این اثر حماسی را در بر گرفته است بهطوریکه اسدی هر جا فرصت یافته است از پرستش خدای واحد،خردورزی، ارزش و جایگاه سخن،خوبی و بدی، آداب و رسوم شاهی، چگونگی سفر، در نکوهش دنیا و … سخن گفته است.
بلاغت در گرشاسبنامه در حد مطلوبی است.اسدی طوسی با استفاده از تمام ظرفیتهای بلاغی از به تصویر کشیدن میدان رزم و توصیف مناظر طبیعی و شگفتیهای جادوگرایانۀ مختلف در سرزمینهای مختلف هندوستان اهتمام جدی داشته است. از انواع تشبیه بهصورت گستردهای استفاده کرده است. بهخصوص تشبیه محسوس به محسوس که خود از ویژگیهای بارز سبک خراسانی است. استعارههای قریب و بعید در همهجا دیده میشوند اما فراوانی تشبیه را ندارند انواع مجاز و کنایه هم در گرشاسبنامه چشم را نوازش میدهنداسدی طوسی از صنایع بدیعی غافل نبوده و با هنرمندی تمام شعر خود را با این صنایع آراسته است.
کلید واژگاناسدی طوسی، گرشاسبنامه، حماسه، محتوا، بلاغت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات
۱-۱-۱- مقدمه ۱
۱-۱-۲ممدوحین اسدی و طوسی ۲
۱-۱-۳آثار اسدی طوسی ۲
۱-۱-۴- مأخذ گرشاسب نامه : ۴
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- پرسش ها و یا فرضیههای پژوهش ۵
۱-۴- روش اجرای پژوهش ۶
۱-۵-اهداف پژوهش ۶
۱-۶- پیشینهی پژوهش ۶
فصل دوم محتوای گرشاسبنامه ۱
۲-۱ مقدمه ۱
۲-۲- حمد خدا ۹
۲-۲-۱- خدا یگانه و یکتاست ۹
۲-۲-۲- خدا بی نیازیست که ما به او محتاجیم ۹
۲-۲-۳- قادر مطلق خداست و هر قدرتی در مقابل او هیچ است. ۹
۲-۲-۴- خدا رزّاق است ۹
۲-۲-۵- منبع تمام نیک و بد خداست ۹
۲-۲-۶- باید از خدا ترسید ۱۰
۲-۲-۷-خدا را باید پرستید ۱۰
۲-۲-۸- پناهگاه حقیقی انسان خداست ۱۰
۲-۲-۹- تنها به خدا باید تکیه داد ۱۰
۲-۲-۱۰-به خدا باید امیدوار بود ۱۰
۲-۲-۱۱- باید از خدا، شاه و خرد پیروی کرد ۱۰
۲-۲-۱۲- خدا بر همه گناهان پنهانی آگاه است ۱۱
۲-۲-۱۳- دوری از گناه ۱۱
۲-۲- ۱۴- سخن های خدا گزاف نیست ۱۱