بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت  …

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت …

قبل از انجام هرگونه تحلیل برروی دادههای جمعآوری شده و استنباط آماری، نخست باید از پایایی و روایی ابزار اندازهگیری اطمینان حاصلکرد. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ در فصل ۳، سنجیدهشد و نتایج آزمون نشانداد که پرسشنامههای مورداستفاده از پایایی و دقت لازم برخوردارند. به منظور سنجش روایی نیز روشهای گوناگونی وجود دارد که دراین پژوهش باتوجه به اینکه متغیرهای پژوهش ازچند بُعد (مؤلفه) تشکیل شدهاند، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شدهاست. در انجام تحلیل عاملی باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیدهاست. براساس این دو آزمون دادهها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص KMO بیشتر از ۶/۰ و نزدیک به یک و sig آزمون بارتلت کمتراز ۰۵/۰ باشد. خروجی این آزمونها در جداول زیر ارائه گردیدهاست.
(جدول ۵-۴) آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه

آزمون KMO ۸۶۲/۰
آزمون بارتلت مقدار آماره خی دو ۹۸۶/۲۵۲۱
درجه آزادی ۶۳۰
Sig. ۰۰۰/۰

باتوجه به جدول فوق، مقدار شاخص KMO برابر ۸۶۲/۰ است (بیشتراز ۶/۰)، لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی میباشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتراز ۰۵/۰ است؛ که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناختهشدهبودن ماتریس همبستگی، رد میشود.
باتوجه بهاینکه نتایج آزمونهای KMO و بارتلت، دادههای بهدستآمده از پرسشنامه را برای تحلیل عاملی، کافی و مناسب تشخیص میدهند؛ پس میتوان تحلیل اکتشافی را بر روی سؤالات پرسشنامهها پیادهنمود.
در تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عامل‌ها از روش مؤلفههای اصلیو برای چرخش عاملها از روش واریماکس با نرمال سازی کیسر بهره گرفته شدهاست. ملاک تصمیمگیری درمورد بقا یا حذف سؤالات پرسشنامه از تحلیل عاملی، مقادیر اشتراک استخراجی آنهاست. بدین ترتیب که اگر مقدار اشتراک استخراجی هریک از سؤالات کمتراز ۵/۰ باشد، آن سؤال را از تحلیل عاملی کنار میگذاریم. همچنین ملاک تصمیمگیری درمورد دستهبندی سؤالات، مقادیر ویژه بالاتراز ۱ و نمرات عاملی بالاتر از ۴/۰ درنظر گرفته شدهاست. نتایج آزمون تحلیل اکتشافی در جداول زیر نمایان است. جهت اینکه نشان دهیم هر سؤال پرسشنامه در کدام عامل جای گرفتهاست، بیشترین بار عاملی آن سؤال با رنگی دیگر در جداول تحلیل عاملی اکتشافی مشخصشدهاست.
(جدول ۶-۴) ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفه اصلی و
روش چرخش واریماکس با نرمالسازی کیسر برای سؤالاتپرسشنامه

سؤالات عامل اول عامل دوم عامل سوم
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.