مقاله – 
بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت  …

مقاله – بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت …

۱۰۰/۰

۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی و درصد فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی استفاده می‌شود. برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای، آزمون تی یک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی استفاده می‌شود. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام می‌شود.
۱-۱۰ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای:
این آزمون توسط دو آماردان روسی به نامهای کلموگوروف و اسمیرنوف در سال ۱۹۳۳ پیشنهاد شده است و به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای داده‌های کمی می‌باشد. آزمونکلموگروف- اسمیرنوفیکنمونه‌ایبرایارزیابیهم قوارگیمتغیرهایرتبه‌ایدردونمونه (مستقلویاغیرمستقل) ویاهم قوارگیتوزیعیکنمونهباتوزیعیکهبرایجامعهفرضشده‌ است،بکارمی‌رود. اینآزموندرمواردیبهکارمی‌رودکهمتغیرهارتبه‌ایمی‌باشندوتوزیعمتغیررتبه‌ایرادرجامعهبتوانمشخصنمود. اینآزمونازطریقمقایسهتوزیعفراوانی‌هاینسبیمشاهدهشدهدرنمونهباتوزیعفراوانی‌هاینسبیجامعهانجاممی‌گیرد. فرض صفر در آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای این است که بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوتی وجود ندارد، به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال است. فرض مقابل در این آزمون این است که بین فراوانی‌های مشاهده شده و فراوانی‌های مورد انتظار تفاوتی وجود دارد، به عبارت دیگر توزیع جامعه نرمال نیست.
۲-۱۰ آزمون تی یک نمونه‌ای :
آزمونتی- استیودنت،برایارزیابیمیزانهم‌قوارگییایکسانبودنونبودنمیانگیننمونه‌ایبامیانگینجامعهدرحالتیبهکارمی‌رودکهانحرافمعیارجامعهمجهولباشد،چونتوزیعtدرموردنمونه‌هایکوچکبااستفادهازدرجاتآزادیتعدیلمی‌شود،می‌توانازاینآزمونبراینمونه‌هایکوچکاستفادهنمود. برایآزمونفرضمقایسهمیانگینیکنمونهبایکمقدارمشخصازآزمونtیکنمونهایاستفادهمی‌شود. دراستفادهازاینآزمونبایدتوجهشودکهتوزیعداده‌هاحتماًنرمالباشندیاحجمداده‌هاآنقدرزیادباشدکهبتوانیمبااستفادهازقضیه‌یحدمرکزیآنرانرمالدرنظربگیریم.
از این آزمون برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه جهت رد یا تایید هر یک از فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است، که از طریق آن تأثیر هر یک از عوامل موثر بر صادرات گز به کشورهای حوزه خلیج فارس تعیین گردد. در واقع هدف از اجرای آزمون t، این است که مشخص کنیم آیا میانگین جامعه بزرگتر از عدد ۳ می‌باشد یا نه.
۳-۱۰ آزمون فریدمن :
یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین k متغیر استفاده می‌شود. این آزمون زمانی کاربرد پیدا می‌کند که شما بخواهید نظرات یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهید و براساس نظرات افراد این گروه اولویت هر کدام از موارد را براساس رتبه‌بندی معنی‌دار مشخص نمایند.
۱- مقدمه
داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، منابعی خام هستند که باید با وسایل مناسب تجزیه و تحلیل و تشریح شده تا بتوانند بار کاربردی اطلاعاتی خود را منتقل نمایند. در تحقیقی از این دست، مناسب‌ترین وسیلهبرای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های به‌دست آمده، تحلیل‌های آماری هستند. با تحلیل‌های آماری رابطه بین متغیرهای مختلف را پیدا کرده و در نهایت به پاسخ سؤال‌های مورد نظر خود خواهیم رسید (حسن زاده ،۱۳۸۲).
در این فصل پس از جمع آوری و تخصیص داده ها با استفاده از نرم افزارSpss 22 از طریق شاخص‌های توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه تحلیل داده ها پرداخته می‌شود.
در بخش نخست، داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، توصیف و سپس به منظور ایجاد مدل ا ندازه گیری برازنده قابل قبول، تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزارspss ، در مورد کلیه عوامل نهفته متغیرهای تحقیق انجام می‌گیرد. در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع آماری که باز با استفاده ازSPSSتاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرند. در پایان با استفاده از تحلیل مسیر، روابط علی بین فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند.
۲- تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
۱-۲ جنسیت
جدول و نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان بصورت زیر می‌باشد. کل ۱۵۴ پاسخ دهنده به سوال جنسیت پاسخ دادند. در بین این ۱۵۴ نفر، ۹/۶۶ درصد مرد و ۱/۳۳ درصد زن بودند.
(جدول ۱-۴) فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت فراوانی درصد فراوانی نسبی معتبر
مرد
زن
۱۰۳
۵۱
۹/۶۶
۱/۳۳
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.