بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت  …

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت …

که در آن
: حجم جامعه آماری می‌باشد که در این تحقیق برابر ۲۵۶ نفر است.
: نسبت موفقیت می‌باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده می‌شود. اگر امکان تخمین آن وجود نداشته باشد، نسبت موفقیت برابر ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می‌یابد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه را می‌توان از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۲)
در این تحقیق  در نظر گرفته شده است. پس برای محاسبه حجم نمونه می‌توان از فرمول (۳-۲) استفاده نمود.
: سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می‌باشد که توسط محقق مشخص می‌گردد. در این تحقیق  در نظر گرفته شده است.
: عددی می‌باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر  است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه  بزرگتر از  باشد، برابر  است. مقدار  از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می‌آید. در این تحقیق  می‌باشد.
: میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می‌باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می‌شود. در این تحقیق  در نظر گرفته شده است. اگر حجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می‌توان  را از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۳)
یا با فرض  :
(۳-۴)
پس حجم نمونه با استفاده از فرمول (۳-۲) بصورت زیر بدست می‌آید:
(۳-۵)
پس حجم نمونه انتخابی با دقت  و با سطح خطای  برابر ۱۵۴ نفر می‌باشد.
۵- روش نمونه گیری
نمونه‌گیریبهعنوانیکابزارجهتتسهیلکارمحققعملمی‌کند. پسازشناساییجامعهآماری،بایدبااستفادهازتکنیکمناسببهنمونه‌گیریمبادرتورزید. نمونه‌گیریعبارتاستازانتخابافرادنمونهازمیاناعضاءیکجامعهتعریفشدهآماری،‌ کهبراساساصولوقواعدخاصانجاممی‌شود (بست، ۱۳۶۶).
نمونه‌گیریکهباقضاوتپژوهشگرانجاممی‌شودتلاشیاستآگاهانهبرایدستیابیبهنمونه‌ایکهاحتمالاًبادرنظرگرفتننواحی،نمایانگرجامعهآماریباشدو گروه‌هاییرا گزینشکندکهدر جمعنتایجحاصلاز مطالعه‌یآن،برایجمعیتوسیع‌تریقابلتعمیمباشد (کرلینگر، ۱۹۷۳).
در تحقیقات علمی، بررسی کامل جمعیت جامعه آماری، مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد. لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی در صدد بر می‌آیند که از طریق نمونه گیری، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های کسب شده پیرامون نمونه بدست آورند و درنهایت از طریق تعمیم آنها، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند (خاکی، ١٣٧٨).
بطور کلی نمونه گیری ها به دو روش انجام می‌شوند :
الف) روش احتمالی که به روش تصادفی نیز مرسوم است.
ب) روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است.
نمونه‌های احتمالی که به نمونه‌های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورند، اصل شانس برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می‌گردد. هنگامی که کلیه افراد جامعه مورد مطالعه متجانس بوده و در واقع افراد جامعه یک دست هستند می‌توان از نمونه‌های احتمالی ساده استفاده کرد، یعنی پس از تعیین تعداد و حجم نمونه، اقدام به گزینش آنها با استفاده از یکی از روش‌های قرعه کشی یا جدول اعداد تصادفی کرد (حافظ نیا، ١٣٨٢).
در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بدین صورت که ابتدا کلیهبازنشستگانکارگریشهرقمدردهه منتهی به سال ۱۳۹۲، با اعداد ۱ تا ۲۵۶ کد گذاری شدند. سپس ۱۵۴ عدد تصادفی بین ۱ تا ۲۵۶ تولید گردید و بازنشستگانکارگری که کدهای آنها برابر با اعداد تصادفی تولید شده بودند، انتخاب شدند. سپس به بازنشستگانکارگری انتخاب شده پرسشنامه داده شد. برای توزیع پرسشنامه، از روش‌ ملاقات حضوری استفاده گردیده است.
۶- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات
یکی از اصلیترین بخشهای هر پژوهش، جمع آوری دادهها و اطلاعات است. چنانچه این کار به شکل منظم و درست صورت پذیرد،‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از آنها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.
بطور کلی روش‌های گردآوری اطلاعات را می‌توان به دو دسته روش‌های کتابخانه‌ای و روش میدانی تقسیم نمود. در این پژوهش به طور عمده برای کسب اطلاعات مربوط به تایید یا رد فرضیه‌ها و سوالات تحقیق روش میدانی به کار گرفته شده است. با این وجود حتی در تحقیقاتی، مانند این پژوهش، که ظاهراً ماهیت کتابخانه‌ای ندارند، نیز محققین ناگزیر به استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند و پژوهشگر می‌بایست اطلاعات مربوط به ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیق را با بکارگیری روش‌های کتابخانه‌ای کسب نماید. لذا در این تحقیق نیز روش‌های کتابخانه‌ای، جهت مطالعه کتاب ها، مقالات، مجلات، تحقیقات دیگران، بررسی سالنامه‌ها، گزارشات آماری و استفاده از سایت‌های اینترنتی بکار گرفته شده است.
۷- ابزار گردآوری داده‌ها
در این پژوهش عمده‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه کیفیت زندگی شامل ۳۶ سوال پنج گزینه‌ای در ۸ زیرمقیاس می‌باشد. سوالات مربوط به هر زیرمقیاس در جدول زیر داده شده است.
(جدول ۱-۳) ارتباط سوالات پرسشنامه با متغیرهای تحقیق

شماره سوالات متغیرهای تحقیق
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir