بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت  …

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت …

۲) شرایط زندگی‌ام عالی است.
۳) از زندگی‌ام راضی هستم.
۴) تا اینجا چیزهایی را که در زندگی‌ام خواسته‌ام، به دست آورده‌ام.
۵) اگر می‌توانستم در زندگی به عقب برگردم، تقریباً هیچ چیز را عوض نمی‌کردم.
برای ارزابی کیفیت زندگی در پزشکی پرسشنامه‌های زیادی تاکنون طراحی شده است، اما پرسشنامه‌های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بیشتر مورد توجه هستند. در این میان پرسشنامهنسخه خلاصه شده پرسشنامه قدیمی جهت سنجش کلی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط و پرسشنامه(۱) جهت سنجش کیفیت زندگی وابسته به سلامت بیشترین کاربرد را دارند که خود بحث مجزایی را می‌طلبد.
به هر حال بحث کیفیت زندگی طی قرن‌های متمادی همیشه موضوعی چالش‌برانگیز بوده و متاثر از نوع جهان‌بینی افراد می‌باشد.
مولوی نیز می‌گوید:
«اصل لذت از درون دان نز برون
ابلهی دان جستن از قصر و حصون
آن یکی در کنج زندان مست و شاد
و آن یکی در باغ تلخ و نامراد».
۲-۲ کیفیت زنـدگی در بیان عمومی
انسانها در شکل و کیفیت زندگی تفاوتهای شگرفی با یکدیگر دارند. شگرف ازآن رو که گونههای دیگر موجودات چنین اختلافات فاحشی در نوع زندگی با همنوعان خود ندارند. امّا انسانها تجربه زندگی را آنقدر متفاوت با هم اجرا میکنند که میتوان پذیرفت هرآدمی سبک منحصر به فرد خویش را دارد. درخصوص انسان با اطمینان میتوان گفت کیفیت زندگی هرفرد بستگی بهنگرش و کیفیت ادراک او از محیط اطرافش میباشد. ساختارشگرف و پیچیده آدمی موجب میشود کیفیت این ادراک تنها وابسته شرایط زندگی هرفرد نباشد، بلکه سازماندهی نظام ادراک و تفسیراو نقش اصلیتر را بازی نماید. ازآنجا که با اطمینان میتوان گفت، کیفیت زندگی هرفرد وابسته به کیفیت ادراک او از چگونگی زیستنش میباشد، این تفاوتهای عمیق درخصوص آدمی را میتوان توجیهکرد. همان طورکه درک آدمی نامحدود است. پس تنوع نامحدودی را هم درسبک و کیفیت زندگی انسانها میتوان قائل شد. درهرحال این سئوال تاریخی و همیشگی انسان از زندگی همواره مطرح بوده است که چه عواملی سبب ایجاد تفاوت درکیفیت زندگی انسانها است و چگونه میتوان با کیفیتتر زیست. جاهطلبی و تعالیگرایی ذاتی انسان ایجاب میکند که همواره به دنبال بهبود زندگی خویش باشد. بنابراین جستجوی پاسخ این سئوال که چگونه میتوان کیفیت بالاتری از زندگی را درک کرد. همیشه برای او مهم و جذاب است زیرا تکتک قدمهایش به دنبال بهبود زندگی خویش است. تمام کوششها، خلاقیتها و مخاطراتی که در زندگی روزمره به جان میخرد، هدفی مهمتر از ارتقاء کیفیت زندگی ندارند. برای بهتر زندگیکردن ناگزیر باید معیارهایی را برای خود تعریفکند. چه معیارهایی نشان خواهند داد و ثابت خواهندکرد که کیفیت زندگی رو به پیشرفت و ارتقاء است. این پرسش سئوال سادهای نیست، ولی بهنظر میرسد انسانها برای پاسخگوئی به این سئوال دشواری چندانی ندارند. البته از آنجا که معتاد شدهاند پاسخهایشان را از میان سریعترین و سادهترین گزینهها انتخابکنند. سئوال چندان سختی هم به نظر نمیرسد، بدون شک برای یافتن معیارهایی که رشد کیفیت زندگی را نشان دهند، نقدترین جواب، ارزیابی امکانات بیرونی تدارکشده درمحیط زندگی میباشد.
تعریف زندگی باکیفیتتر با استفاده از چنین معیارهایی بسیار روشن و ساده است. استطاعت مالی بیشتر، شأن اجتماعی والاتر، اسباب و امکانات مدرنتر، پیشرفتهای شغلی و قرارگرفتن در طبقات اجتماعی بالاتر همه میتوانند مقیاسهای قابلدرک و مشخصی برای تعریف کیفیت زندگی باشند. چنین پاسخگوئی ساده و بدیهی آنقدر مورد پذیرش همگانی است که غالباً انسانها تمام توانمندیها و تلاشهایمان را برای کسب همین نتایج بهتر بسیج میکنند. با اینحال در نهادخویش بهخوبی می دانند که همه این شروط لازم برای زیستن کافی نیستند. دیدهاند و لمسکردهاند که لذت و آرامش مطلوب، همواره همراه با چنین دستاوردهایی نصیبشان نمیشود. دیدهاند و باور کردهاند چهبسا سطح پایینتری از این داشتهها، با سطح بالاتری از کیفیت زندگی همراه بوده است و چهبسیار انسانهای موفق وکارآمدی که بهرغم داشتههای هنگفت، نمیتوان آنها را دارای کیفیت زندگی برتری دانست. با چنین باورقلبی، ناچار نمیتوان به این پاسخ سطحی وبدیهیقناعت کرد. سئوال بزرگ به قدرت خود باقی است چه عواملی درتعیین کیفیت زندگی آدمها مؤثر و تعیینکننده هستنـد.
با بینشی عمیقتر، برایکشف پاسخ این سئوال کلیدی، ناگزیر ورود به ساختارشگرف و پُرابهام انسان میشویم. ازاینجا به بعد همه چیز پیچیده و مبهم و پررمز و راز است. کشف این موضوع که چه عواملی رضایت عمـیق و درونی انسان را فراهم مینماید. هماندازه رمزگشایی ابعاد حیـرتانگیز این سیستم اسرارآمیز دشوار مینماید. آنچه که تاکنـون مکاتـب و علـوم متنوع انسانشناسی درخصوص اسباب کسب رضایت و آرامش پایدار آدمی دریافتهاند بیتردید پاسخگوی قاطع و تمامکنندهای برای این سئوالات نبوده و نیست. هرسبک و نگرشی راه خاصی را به انسان مینماید تا درجریان زندگی به رضایت وآرامشی برتر دست یابد. ادعاهایی گوناگون که هم میتوان آنها را اثبات نمود و هم انکارکرد. هرکدام قلهای را نشان میدهند که اگرآدمی در طول زندگی خویش به آن برسد کمال مطلق را یافته است. گرچه مکاتب مختلف ایدهالهای یکدیگر را برای رسیدن به رستگاری انسان بطورکامل تأیید نمیکنند، امّا محورهای مشترکی را میان دیدگاههای آنها میتوان یافت. با این وجود، امیدی نیست که به این زودیها بشریت برای یافتن ارزندهترین و کاملترین سبک زندگی به توافق همگانی دست یابد. نکته اصلی این اختلافات حلناشدنی درآنست که هر نگرش از زاویه بخصوصی تکامل سیستم پیچیده انسان را دیده است. امّا این سیستم آنقدر پیچیده و غیرقابل تسلط است که تکامل همهجانبه و فراگیرآن در تمام ابعادش موضوعی دشوار و دست نیافتنی مینماید. با تمام این اختلافات، باورهای مشترکی هـم وجود دارند که تمام گرایشها و مکاتب فکری با اطمینان برروی آنها اتفاقنظر داشته باشند. یکی ازاین باورهای محوری آنست که کیفیت زندگی هرفرد نمیتواند مستقل از کیفیت شخصیت وی باشد.
شخصیت هرانسانی، بیانگر ساختاری پایدار شده و نسبتاً یکنواخت درتمام زوایای روانی، عاطفی و رفتاری است. بیتردید عوامل بسیاری درشکلگیری این ساختار فراگیر و قدرتمند که آنرا شخصیت نامگذاری میکنیم، تأثیرگذار هستند. عوامل متعددی که گستره وسیعی از خصوصیات ژنتیکی گرفته تا روشهای تربیتی و فرهنگ غالب جامعه را در بر میگیرند. این موضوع که انسانها در تیپهای شخصیتی به شدت متنوع و متفاوت هستند اصلاً جای شگفتی نیست. زیرا عواملی که باید سـاختار شخصـیت آنها را شکلدهند بقـدرکافی متفاوت می باشند. امّا اگر بخواهیم بپذیریم شکل وکیفیت زندگی هرفرد وابسته و منعکسکننده مدل شخصیت اوست، جای بحث و جدل فراوانی وجود دارد. زیرا بطورطبیعی این دو مقوله را تا حدود زیادی جدا از هم درنظر گرفته وکیفیت زندگی هرفرد و نوع زندگی او را کاملاً مرتبط و وابستـه نمیدانیم. شایدیک شخصیت پیشرفته و متعالی محکوم به زندگی بیکیفیت و سطح پائینی هم باشد و بالعکس. پذیرش چنین معادلهای مستلزم آنست که رابطهای نهفته و ناشناخته میان وضعیت شخصیت و روان هرفرد و چیدمان اتفاقات زندگیش قائل شویم. آیا براستی فردی که ساختار شخصیتی آشفته و ملتهبی دارد، درطول زندگی درگیر سلسله وقایعی ناآرام و مشوش خواهد شد. آیا فـردی کـه در شخصیت ویساختارهای قدرتمند پایدارشده، لزوماً زندگی کامیاب و پیروزی را تجربه خواهدکرد. آیا برای انسانی افسرده و مضطرب باید پیشبینی اتفاقاتی غمانگیز و دلهرهآور را داشت؟
بخشی از چنین معادله‌ای را با یک توجیه ساده میتوان اثبات نمود. ازآنجاکه بخش مهمی از نتایج و دستاوردهای زندگی نتیجه مستقیم واکنش‌ها و برخوردهای روزمره ماست، بدیهی است شکل این واکنش‌ها ریشه در ساختار روانی و شخصیت ما دارند. بنابراین ساختار روانی یک شخصیت شکستخورده و ناموفق بهگونهای با شرایط زندگی تعامل مینماید تا نتایج و دستاوردهای پیشرویش نیز شامل ناکامی و تیره روزی باشد. امّا حقیقت چنین معادله شگرفی، فراتر از این رابطه ساده و بدیهی است. به بیانی عمیقتر بایدگفت نوعی ارتباط نهفته و ناشناخته میان سیستم آدمی و سیستم حاکم برنظام هستی وجود دارد که این ارتباط اسرارآمیز درتعیین کیفیت زندگی انسانها تأثیرات خارقالعادهای دارد. تأثیرگذاری که بسیار فراتر از واکنشهای قابل انتظار به نوع رفتارهاست. گرچه شکل رفتارهای هرفرد تا حدودی میتواند شکل واکنشهای دریافتی او از دیگران و محیط اطراف را تعیین نماید و این بازخوردهای دریافتی از اطرافیان هستند که کیفیت زندگی خود را رقم میزنند، امّا دراینجا ارتباطی مؤثرتر و مرموزتر میان ساختار شخصیت و روان آدمی و کیفیت زندگی او مورد نظراست.
۳-۲ کیفیت زندگی و شخصیت انسانی
انگار برای فردیکه ساختار شخصیتش برای موفقیت برنامهریزی شده به شکلی غیرقابل توجیه و غیرمنطقی سلسله وقایع پیشرویش توأم با پیروزی و کامیابی خواهد بود. برعکس اگرساختار روانی فردی برمبنای شکست و تیرهروزی تنظیم شده باشد، درمجموع اتفاقات و نتایج چیده شده درمسیر زندگی وی، بیشتر از حالت طبیعی شکستها و ناکامیها را تداعی خواهدکـرد. این معادله فرامنطقی، میتواند کاملاً مستقل ازالگوهای رفتاری هم صادق باشد. چهبسا گاهی فرد دارای ساختارشخصیت حقیرتر عملکرد درخشانتر و شایستهتری از خود بروز داده و به ظاهر استحقاق دستیابی به موفقیتهای بزرگی را داشته باشد، امّا درنهایت میتوان مشاهدهکرد آنکه ساختار پایدارشده ذهن و شخصیتش قدرتمندتر است حتّی درصورت تلاش و شایستگی کمتر نیز درخور نتایجی ارزنده خواهد بود. به این ترتیب کیفیت دستاوردهای زندگی هرفردی را میتوان بطور مستقیم با نوع ساختارهای ذهنی و روانی پایدارشده درشخصیتش مرتبط دانست. بهنحوی که اگر برنامهریزیهای روحی و روانی قدرتمندی درشخصیت انسان پایدار و نهادینه گردد، درمجموع باید زندگی شایستهتری برایش انتظار کشید. حتی اگر به دلایلی الگوهای رفتاری و نوع عملکرد و درمقاطعی بهقدرکافی درخشان نباشند. درمقابل زمانیکه ساختارهای معیوب و ضعیف در شخصیت و روان فردی مستقر و پایدار گردید. نمیتوان کیفیت درخشانی را درزندگی او پیشبینی کرد، هرچند به دلایلی شاهد عملکردهای شایسته و درخشانی در وی باشیـم. گوئی انسان در سیستم درونی خویش برایکیفیتی از زندگی برنامهریزی شده است. نوع برنامهریزی ناخودآگاه و پنهانی که بینیاز از کنترل آگاهانه ساختار شخصیت فرد را تعریف میکند(باقری، ۱۳۸۱).
همانطورکه به سادگی نمیتوان انتظارداشت، برنامهریزی پایدار شخصیت هرفرد دگرگون شود،نمیتوان پنداشت بطوردائمی و پایدار کیفیت زندگی فردی را تغییرداد درحالیکه ساختار شخصیتش بـدون تغییـرمانـده است. گرچـه بـا تحمیـل الگـوهای رفتارهـای متعـالی و قدرتمـند بـه شخصیت فردی که فاقد آنهاست، میتوان عملکردهای او را ارتقاء داد و شاهد بهبود زندگیش بود، امّا بهبود پایدار و همهجانبه درزندگی هـرفـردی مستلزم دگرگونی در پایههای شخصیتش می‌باشد.
نکته حائزاهمیت دیگر اینکه عمده ساختارهای اصلی و پایدار درذهن و روان آدمی، در ناخودآگاه وی استقراریافته است، به بیان دیگر آن بخش از شخصیت فرد را بعنوان ساختاری دائمی و پایدارشده به رسمیت میشناسیم که برای بروز نیازی به کنترل آگاهانه نداشته باشند. اگر درساختار شخصیت فردی، اعنماد به نفس استقراریافته، بدیـن معنی است که فرد ناخودآگاه و بـینیاز از تمرکز و کنترل آگاهانه بررفتار و احساساتش در موقعیت‌های مختلف اعتماد به نفس لازم را دارد. کسی که ساختار جذابیت درشخصیتش پایدارشده، ناخودآگاه جذاب و تأثیرگذار است و نیازی به تحلیل آگاهانه اطوار خاص برای جذاب نشان دادن ندارد.
آن تدبیر و برنامهریزی که تحت نظارت وکنترل آگاهانه در فرد جاری شود، اگر با برنامهریزی اصیل ناخودآگاهش همراستا باشد، می‌تواند به شکلی پایدار درساختار شخصیت اجراگردد. امّا برنامهای که طبق تمایل آگاهانه باید درشخصیت ما جاری شود، درحالیکه با برنامهریزی ناخودآگاه مغایراست، نمیتواند جزو ساختار شخصیت محسوب شود، بلکه نقابهای موقتی است که تنها به زور تمرکز و فشاراراده آگاه ادامه حیات خواهد داد. اگردرساختار ناخودآگاه شما حسادت موج میزند، با ارادهای قدرتمند وآگاهانه نمیتوانید حسادت را از ساختار وجود خویش برانید، بلکه تنها خواهید توانست بطور موقت نقش آدمی غیرحسود را بازی کنـد. بنابراین واقعیت شخصیت هرفرد را باید، برنامهریزیهای جاری درناخودآگاه او دانست. همان ماهیتیکه مستقل از تمایلات آگاهانه بطورخودکار و نهفته در وی اجرا میشوند و برای به جریان افتادن هیچ نیازی به نیرو و تدارک آگاهانه ندارند. اگرمعادله میخواهد بگوید، کیفیت زندگی هر فرد تابع شخصیت اوست، مقصود از شخصیت، ساختارناخودآگاه و جوهره ذاتی فرد است که می تواند کاملاً مستقل ازآنچه درآگاهی خویش میپندارد و میخواهد جریان داشته باشـد. میتوان پذیرفت زندگی که سرشار از طراوت و شادکامی است، بصورت مستدام و پایدار در خور شخصیتی است که برنامهریزی ناخودآگاه وی برمحور شادکامی و نشاط سازماندهی شده باشد. نمیتوان زندگی فردی را همواره سرشار از نشاط و شادمانی نمود درحالیکه برنامهریزی ناخودآگاه او مملو از گرفتاری و ماتم است.
۴-۲ نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی
مزلو هدف و آرمان اصلی انسان را تربیت و تقلای او را دست یافتن به مرتبه والای انسانی و همانا تحقیق خویشتن یا خود شکوفایی می داند. وی مراتبی را برای دسترسی به این آرمان به صورت سلسله مراتب نیازها تدوین نموده که یکی از آن مراحل را احساس ارزش و احساس عزت نفس بیان می دارد که در ذیل ضمن بحث و بررسی نظریات مزلو پیرامون عزت نفس سایر سلسله مراتب نیازها را به طور مختصر بیان می کنیم. به این ترتیب شرط اولیه دست یافتن به خود شکوفایی ارضای چهار نیازی است که در سطوح پایین سلسله مراتب قرار گرفته و عبارت است از:
۱- نیاز های جسمانی و فیزیولوژیک:
این دسته از نیازها که در سلسله مراتب هرم نیازها از نظر مزلو در قاعده آن قرار دارد, شامل نیاز به غذا, آب, هوا, خواب و رابطه جنسی است که ارضاشان برای بقا ضروری است از این رو در این مرحله نیازهای جسمانی نیرومندترین نیاز ها است (شولتس،۱۳۸۲).
۱- نیازهای ایمنی:
پس از رفع نیازهای فیزیولوژیک نیاز ایمنی، انگیزه انسان قرار می گیرد که شامل ایمنی، ثبات، حمایت، نظم و رهایی از ترس و اضطراب است به اعتقاد مزلو همه ما تا اندازه ای نیاز داریم که امور، جریانی عادی و قابل پیش بینی داشته باشند، نحمل عدم اطمینان دشوار است. در نتیجه می کوشیم تا سر حد توانایی به امنیت، حمایت و نظم دست می یابیم (شولتس،۱۳۸۲).
نیازهای محبت و احساس تعلق ها
پیوستن به دیگران، پذیرفته شدن و تعلق داشتن به گروه در این طبقه از نیازها قرار می گیرد و ممکن است برای یافتن احساس تعلق، به گروه یا باشگاهی بپیوندیم و ارزش ها یا ویژگی های آن را بپذیریم یا لباس متحد الشکل آن را به تن کنیم. با ایجاد رابطه نزدیک و مهر آمیز با دیگری نیاز به محبتمان را بر می آوریم.
۲- نیاز به احترام یا نیاز به عزت نفس
به این ترتیب پس از ارضای نیازهایی که بر شمردیم نیاز به احترام و عزت نفس در درجه اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان انگیزه رفتار و عملکرد انسان قرار می گیرد که شامل نیاز به احساس ارزش، در نظر گرفتن خود و دیگران، احساس موفقیت و مسولیت می باشد. به بیان دیگر نیازهای عزت نفس شامل اجرا، دستیابی و نشان دادن کفایت در کارها مورد تایید و شناخت دیگران واقع شدن می باشد.
(اتکینسون،۱۳۸۰).
مازلو در کتاب انگیزش و شخصیت در توضیح نیاز به عزت نفس می گوید: همه افراد جامعه ما (بجز برخی بیماران) به یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولاً عالی از خوشان, به احترام به خود یا عزت نفس یا احترام به دیگری تمایل دارند ولی در جای دیگر می گوید: این سطح از نیازها را می توان در دو مجموعه فرعی طبقه بندی کرد اول اینکه آنها عبارت از: تمایل به قدرت، موفقیت، کفایت، سیادت، شایستگی، اعتماد در رویارویی با جهان، استقلال و آزادی. دوم اینکه در ماچیزی هست که می توانیم آن را تمایل به اعتبار و حیثیت (که آن را احترام دیگران نسبت به خودمان می توان تعریف کرد)، مقام، شهرت، افتخار، برتری، معروفیت، توجه و اهمیت و حرمت یا تحسین بنامیم ( مزلو، ۱۳۷۷).
مازلو در مورد پیامدهای عدم ارضای این اسطح از نیازهای پنجگانه می نویسد:
بی اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می شود که این احساسات نیز خود به وجود آورنده دلسردی و یاس اساسی خواهد شد و یا اینکه گرایش های روانی نژندی یا جبرانی را به وجود خواهد آورد. ارزشیابی ضرورت اعتماد به نفس بنیادی و درک این مطلب زا که مردم بدون آن چقدر احساس درماندگی می کنند و می توان از طریق مطالعه روان نژندی ناشی از ضربه شدید روحی بدست آورد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.