بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی  …

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی …

نمودار۲-۴ فراوانی میزان سابقه کاری پاسخ دهندگان………………………………………………………………………..۷۵
نمودار۳-۴ فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..۷۶
نمودار۴-۴ فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………۷۷
نمودار۵-۴p-p برای متغیرهای عملکرد جسمانی و مشکلات جسمی………………………………………………..۸۲
نمودار۶-۴p-p برای متغیرهای عملکرد درد جسمی و سلامت عمومی………………………………………………۸۳
نمودار۷-۴p-p برای متغیرهای عملکرد نشاط و عملکرد اجتماعی…………………………………………………….۸۳
نمودار۸-۴p-p برای متغیرهای عملکرد مشکلات روحی و روانی…………………………………………………….۸۳
نمودار۹-۴ فراوانی متغیر عملکرد جسمانی……………………………………………………………………………………..۸۶
نمودار۱۰-۴ فراوانی متغیر مشکلات جسمانی…………………………………………………………………………………۸۹
نمودار۱۱-۴ فراوانی متغیر درد جسمی…………………………………………………………………………………………..۹۲
نمودار۱۲-۴ فراوانی متغیر سلامت عمومی…………………………………………………………………………………….۹۵
نمودار۱۳-۴ فراوانی متغیر نشاط………………………………………………………………………………………………….۹۷
نمودار۱۴-۴ فراوانی متغیر عملکرد اجتماعی………………………………………………………………………………..۱۰۰
نمودار۱۵-۴ نمودار فراوانی متغییر مشکلات روحی………………………………………………………………………۱۰۳
نمودار۱۶-۴ نمودار فراوانی متغیر مشکلات روانی…………………………………………………………………………۱۰۶
جداول
جدول ۱-۳ ارتباط سوالات پرسشنامه با متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………۶۵
جدول ۲-۳ ضریب پایایی سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۱-۴ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………۷۳
جدول۲-۴فراوانی میزان سابقه کاری پاسخ دهندگان………………………………………………………………………..۷۴
جدول۳-۴فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..۷۵
جدول۴-۴فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………۷۷
جدول۵-۴ آزمون KMO و بارتلت برای سوالات پرسشنامه………………………………………………………………۷۸
جدول۶-۴ ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفه اصلی و روش چرخش واریماس با نرمال سازی کیسر برای سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….۷۹
جدول۷-۴فراوانی متغیر عملکرد جسمانی……………………………………………………………………………………..۸۵
جدول۸-۴ ادامه فراوانی متغیر عملکرد جسمانی………………………………………………………………………………۸۵
جدول۹-۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۸۷
جدول۱۰-۴ آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………۸۷
جدول۱۱-۴فراوانی متغیر مشکلات جسمانی…………………………………………………………………………………۸۸
جدول۱۲-۴آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………….۹۰
جدول۱۳-۴ آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………۹۰
جدول۱۴-۴ فراوانی متغیر درد جسمی…………………………………………………………………………………………..۹۱
جدول۱۵-۴آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………۹۳
جدول۱۶-۴آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………..۹۳
جدول۱۷-۴ فراونی متغیر سلامت عمومی……………………………………………………………………………………..۹۴
جدول۱۸-۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………۹۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.