فایل – 
بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت  …

فایل – بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت …

۲-۱۰ آزمون تی یک نمونه ای……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۱۰ آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۲ – تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
۱-۲ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۲-۲ میزان سابقه کاری ……………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۲ سن……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۲ تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-روایی سازه ها با تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی……………………………………………………………………….۷۸
۴- آزمون نرمال بودن توزیع نمره متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….۸۲
۵- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
۱-۵ آزمون فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۸۴
۲-۵ آزمون فرضیه های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۵ آزمون فریدمن برای بررسی تأثیرات مؤلفه های سلامت روانی و جسمانی…………………………………۱۰۹
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۲- جمع بندی مطالب پیش گفته…………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۳- نتایج حاصل از بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات عمومی پرسشنامه
۱-۳ جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۲-۳ میزان سابقه کاری……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۳-۳ سن…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۳ تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………..۱۱۳
۵- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۶ پیشنهادات
۱-۶ پیشنهادات برای این تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۱۷
۲-۶ پیشنهادات برای تحقیق آتی…………………………………………………………………………………………………۱۱۸
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
پیوست (پرسشنامه)……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
نمودارها
نمودار۱-۱ مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۴
نمودار۱-۴ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………۷۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.