تحقیق دانشگاهی – 
بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی  …

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی …

۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۱۲
۱۴- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱۵- واژگان و اصطلاحات اصلی تحقیق
۱-۱۵ کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۱۵ سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۱۵ بازنشستگی…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۴-۱۵ سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۵-۱۵ سلامت جسم…………………………………………………………………………………………………………..۱۷
فصل دوم: ادبیات پژوهش
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲ مبانی نظری
۱-۲ تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲ کیفیت زندگی در بیان عمومی……………………………………………………………………………………………….۲۳
۳-۲ کیفیت زندگی و شخصیت انسانی………………………………………………………………………………………….۲۷
۴-۲ نظریه مزلو و بوم شناسی انسانی…………………………………………………………………………………………….۳۰
۵-۲ سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۶-۲ سلامت روان……………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۷ بازنشستگی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۸-۲بازنشستگی و سلامت…………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳ تحقیقات پیشین
۱-۳مرور تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۳مرور تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………۵۲
فصل سوم: روش تحقیق
۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴- تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۵- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۶- روش گردآوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………….۶۴
۷- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………۶۵
۸- تعیین روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………۶۶
۹- تعیین پایایی پرسشنامه
۱-۹ تعریف پایایی………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۹ رابطه روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۰ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونه ای……………………………………………………………………….۷۰