بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی  …

بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی …

**۰۵/۳۹

۴۸۱

۰۰۰/۰

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان

۴۶۷

۲۸/۴

۷۵/۰

۰۳/۰

**۶۰/۳۶

۴۶۶

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۳۵، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۶۰/۳۶=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «با معلمان رابطه‌ی عاطفی برقرار می‌کند.» (۵۱/۲۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «محیطی را فراهم می‌آورد که دبیران بتوانند عقیده‌های خود را ابراز کنند.» (۲۹/۲۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «به روابط شخصی با دبیران اهمیت می‌دهد.» (۰۷/۲۵=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «دبیران را در انجام وظایفشان، ارشاد و تشویق می‌کند.» (۱۵/۳۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «نفوذ کلام در رفتار دبیران، دارد.» (۵۸/۳۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «به دبیران احترام می‌گذارد و به سخنان آنها گوش می‌دهد.» (۰۵/۳۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۷) نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۶-۴ پژوهش مبنی بر ارزیابی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰، پس از تدوین و اجرای میدانی ابزار پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین رتبه‌ای) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون فریدمن) به تفکیک دیدگاه چهار گروه ۱) مدیران مافوق، ۲) مدیران (خود ارزیابی)، ۳) همکاران و ۴) زیردستان و همچنین در مجموع دیدگاه چهار گروه مذکور، طی جداول شماره ۴ـ۳۶ تا ۴ـ۴۰، ارائه گردیده است.
۴-۷-۱) از دیدگاه مدیران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۷-۱ پژوهش مبنی بر ارزیابی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه مدیران مافوق، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین رتبه‌ای) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون فریدمن) در جدول شماره ۴ـ۳۶ ارائه گردیده است.
جدول شماره۴ـ۳۶ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون فریدمن مربوط به رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه مدیران مافوق

ابعاد میانگین رتبه‌ای تعداد Chi-Square Df Sig
برنامه ریزی ۱۱/۳