مقاله – 
بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای  …

مقاله – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

جدول شماره (۲-۳): جدول تلخیص نظریات مطرح شده برای دو متغیر رفاه ذهنی و الگوی مصرف……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
جدول شماره(۳-۱): نتایج آزمون کرونباخ حاصل از پرسشنامه …۷۸
جدول شماره(۴-۱): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
جدول شمارۀ(۴-۲): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب گروه سنی ۸۴
جدول شمارۀ(۴-۳): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۸۵
جدول شمارۀ(۴-۴): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۸۵
جدول شمارۀ(۴-۵): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب منطقه سکونت ۸۶
جدول شمارۀ(۴-۶): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان شادکامی ۸۶
جدول شماره(۴-۷):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص شادکامی………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
جدول شمارۀ(۴-۸):توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس امنیت ۸۸
جدول شماره(۴-۹):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
جدول شمارۀ(۴-۱۰): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دستیابی به ترجیحات.. ۹۰
جدول شماره(۴-۱۱):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص دستیابی به ترجیحات…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول شمارۀ(۴-۱۲): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس استحقاق……. ۹۲
جدول شماره(۴-۱۳):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس استحقاق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
جدول شمارۀ(۴-۱۴): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس رهایی………..۹۴
جدول شماره(۴-۱۵):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس رهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول شماره(۴-۱۶): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان ارضای نیازها………….. ۹۶
جدول شماره(۴-۱۷):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص ارضای نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
جدول شمارۀ (۴-۱۸): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸
جدول شماره(۴-۱۹):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس محرومیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
جدول شمارۀ(۴-۲۰): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی…۱۰۰
جدول شمارۀ(۴-۲۱): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان رفاه ذهنی………………۱۰۱
جدول شمارۀ (۴-۲۲): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مدیریت بدن…………۱۰۱
جدول شماره(۴-۲۳):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص مدیریت بدن……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول شمارۀ(۴-۲۴): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف از کالاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
جدول شماره(۴-۲۵):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص کالاهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
جدول شمارۀ (۴-۲۶): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
جدول شمارۀ (۴-۲۷): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب نوع الگوی مصرف…….۱۰۵
جدول شماره(۴-۲۸):توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص اوقات فراغت……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
جدول شماره(۴-۲۹): مروری بر رابطه متغیر های تحقیق……………………………………………………………….۱۰۷
جدول شماره(۴-۳۰): توزیع رابطه بین مدیریت بدن با میزان رفاه ذهنی…………………………………………….۱۰۸
جدول شماره(۴-۳۱): مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای مدیریت بدن با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
جدول شمارۀ(۴-۳۲): توزیع رابطه بین مصرف کالاهای فرهنگی با میزان رفاه ذهنی………………………..۱۰۹
جدول شماره(۴-۳۳):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای مصرف کالاهای فرهنگی با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
جدول شمارۀ(۴-۳۴): توزیع رابطه بین الگوی اوقات فراغت با میزان رفاه ذهنی………………………………….۱۱۱
جدول شماره(۴-۳۵):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای الگوی اوقات فراغت با میزان رفاه ذهنی .۱۱۱
جدول شماره(۴-۳۶): توزیع رابطه بین الگوهای مصرف با میزان رفاه ذهنی………………………………………..۱۱۲
جدول شماره(۴-۳۷):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای الگوهای مصرف با میزان رفاه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
جدول شماره(۴-۳۸): توزیع رابطه بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی با میزان رفاه ذهنی………………………….. ۱۱۴
جدول شماره(۴-۳۹):مقادیر ضرایب و معناداری پیوستگی ترتیبی برای پایگاه اجتماعی-اقتصادی با میزان رفاه ذهنی ۱۱۴
جدول شمارۀ(۴-۴۰): توزیع رابطه بین سن با میزان رفاه ذهنی ۱۱۵

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir