پژوهش – 
بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵  …

پژوهش – بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ …

۳-۵-حجم نمونه……………………………………………………………………. ۵۷
۳-۶-واحد تحلیل…………………………………………………………………… ۵۸
۳-۷-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۸- تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش………………..…………………………..…………۵۸
۳-۸-۱- الگوی مصرف………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۸-۱-۱-مدیریت بدن……………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۸-۱-۲-اوقات فراغت…………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۸-۱-۳-کالاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۸-۲-رفاه ذهنی……………………………………………………………… ۶۴
۳-۸-۲-۱-شادکامی…………………………………………………………… ۶۵
۳-۸-۲-۲- تامین(احساس امنیت)………………………………………………… ۶۷
۳-۸-۲-۳- ترجیحات ارزشی……………………………………………………. ۶۸
۳-۸-۲-۴- استحقاق(احساس عدالت)………………………………… ۷۰
۳-۸-۲-۵- نیاز………………………………………………………………. ۷۱
۳-۸-۲-۶- مقایسه نسبی……………………………………………………….. ۷۲
۳-۸-۲-۷– رهایی…………………………………………………………….. ۷۳
۳-۸-۳-پایگاه اجتماعی – اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۷۵
۳-۸-۳-۱- پایگاه اجتماعی- اقتصادی(ذهنی)…………………………………………………………………………….۷۵
۳-۹- روایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۱۰- پایایی ابزار تحقیق…………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۱۱- رویۀ جمعآوری دادهها………………………………………………………………… ۷۸
۳-۱۲- فنون تحلیل دادهها…………………………………………………………… ۷۹
۷-۱۳- ملاحظات اخلاقی در زمان جمعآوری پرسشنامهها………………………………………… ۸۰
فصل چهارم(یافته های پژوهش)……………………………………………………… ۸۱
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۲- بخش نخست: یافتههای توصیفی…………………………………………………. ۸۳
۴-۳- بخش دوم:آزمون فرضیه ها و یافتههای تبیینی……………………………………………………. ۱۰۷
فصل پنجم(نتیجه گیری)……………………………………………………………… ۱۲۶
۵-۱- مقدمه…………………….…………………………………………………………………. ۱۲۷
۵-۲- یافتههای توصیفی…………..……………………………………………….………………….……….. ..۱۲۷
۵-۳- یافتههای تبیینی………..…………………………………………………………………………… ۱۳۰
۵-۴- تحلیل و نتیجه گیری تحقیق……..………………………..………………..…………… ۱۳۲
۵-۵- پیشنهادهای تحقیق…………….………………………….….……………….………… ۱۳۵
۵-۶- محدودیتها و مشکلات پژوهش………………..………………………….….……..……….. ۱۳۶
منابع فارسی………….…………………………………….…………………………… ۱۳۷
منابع لاتین………………………….……………………………..……………….….………. ۱۴۱
پرسشنامه
چکیده لاتین
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (۲-۱): تقسیم بندی دینر از جنبه های رفاه ذهنی ۱۳
جدول شماره (۲-۲): گونه شناسی معرف های رفاه ذهنی از نظر زاف ۱۴