بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ سال شهر تهران-  …

بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ سال شهر تهران- …

کالاهای فرهنگی

۸۸۳/۰

اوقات فراغت

۹۰۵/۰

از آنجا که ضریب اعتبار همه مفاهیم، بالاتر از ۷/۰ است، نتیجه میگیریم که ابزار ما از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
لازم به ذکر است، از آنجا که افراد مورد مصاحبه به منظور سنجش ضریب اعتبار درونی سؤالات تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدهاند، لذا در جامعۀ نمونۀ نهایی تحقیق منظور نشدهاند.
۳-۱۱- رویۀ جمعآوری دادهها
پس از تهیۀ پرسشنامه و انجام Pre-test و رفع ابهامات موجود در آن و حذف گویههای ناهماهنگ مفاهیم و متغیرهای تحقیق، باید به سراغ جامعه رفته و دادههای اصلی خود را جمعآوری کنیم.
متداولترین روش پرسش، از طریق توزیع پرسشنامه است که در واقع نوعی مصاحبۀ فردی است که فرد طی آن یک پرسشنامه را تکمیل میکند. همچنین مصاحبهشونده وقت زیادی را در اختیار دارد و در حقیقت پرسشنامه ابزار کتبی و ثابتِ آگاهی از نظرات افراد محسوب میشود.
همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد، در این تحقیق برای بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی از روش پیمایش و برای جمعآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامۀ حضوری همراه با مصاحبه استفاده شده است. بدین صورت که پرسشگر برای دسترسی به پاسخ های دقیق، به طور حضوری (نه پستی و…) به مخاطب مورد نظر مراجعه کرده و با یک مصاحبۀ نیمه باز و با خواندن سؤالات پرسشنامه برای تک تک پاسخگویان، پاسخ های آنها را یادداشت میکند. مزیت این کار در این است که کمتر با پرسشنامههای ناقص مواجه میشویم و همچنین پاسخگو با توجه به شرایط مصاحبهای و یک ارتباط رو در رو کمتر از پاسخ دادن طفره میرود و ابهام سؤالات برای وی رفع میشود معمولاً پاسخ های دقیق تر و عمیقتری از سوی آنها دریافت میشود.
۳-۱۲ – فنون تحلیل دادهها
بعد از اینکه دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد، نوبت به آمادهسازی دادهها جهت تحلیلهای مورد نـظر مـیرسد. در این مرحله ابتدا دادهها را کدگذاری (کمی کردن دادههای خام) و سپس وارد نرم افزار رایانهای کرده ایم. دراین بررسی، جهت پردازش دادهها از برنـامه SPSS نسخۀ ۱۸ تحت وینـدوز استفـاده شده و برای طراحی جداول و نمودارها از برنامههایExcel و Word نسخۀ ۲۰۱۰ استفاده شده است. همچنین جهت تحلیل دادهها – یعنی آزمون فرضیههای مطرح شده در تحقیق – آزمون های مختلف آماری با استفاده از قابلیت های نرم افزار SPSS در دو سطح صورت گرفت:
الف) سطح توصیف: در این سطح، به تجزیه و تحلیل یک بعدی (یک متغیره) یا توصیف متغیرها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آمارههای توصیفی، متناسب با سطح سنجش متغیرها، همچون میانگین، میانه، مد، واریانس،انحراف معیار پرداخته ایم.
ب)سطح تبیین: در این سطح، به منظور بررسی ویژگیهای گوناگون پاسخگویان بر نگرش آنها نسبت به الگوهای مصرف و رابطه اش با رفاه ذهنی شان، از آزمونهای مختلف آماری، متناسب با سطح سنجش متغیرها، همچون کایاسکوئر، گاما ،تحلیل عامل و تحلیل تشخیصی و… استفاده شده است.
۳-۱۳ -ملاحظات اخلاقی در زمان جمعآوری پرسشنامهها
از اصول بسیار مهم در حین جمعآوری و پرسیدن سؤالات، میتوان به «حق حریم شخصی[۵۵]، رضایت آگاهانه[۵۶] و رازداری[۵۷] اشاره کرد».
از آنجا که برخی از افراد حاضر به صحبت کردن در مورد مسائل خصوصی زندگی، نگرش ها و… خود در حضور دیگران نیستند، با توجه به ملاحظات اخلاقی، از پاسخگویان بهتنهایی و بدون حضور دیگران، پرسش شد و اطلاعات مربوط به پرسشنامه جمعآوری گردید.
همچنین موارد زیر در حین جمع آوری اطلاعات مدّنظر قرار گرفته است:
هیچ فردی مجبور به پاسخگویی نخواهد بود و قبل از انجام مصاحبه، رضایت آنها جلب شده است.
جهت اطمینان خاطر پاسخگویان، پرسشنامه بدون عنوان نام ونام خانوادگی پاسخگو و آدرس محل سکونت تهیه شده است.
قبل از تکمیل پرسشنامه، ماهیت حقیقی پژوهش برای تکتک پاسخگویان شرح داده شده است.
به پاسخگویان اطمینان داده شد که تمامی اطلاعات آنها به صورت یک «راز» محفوظ خواهد ماند و فقط جهت یک کار علمی و دانشگاهی از آن استفاده خواهد شد.
پاسخگویان اجازه دارند که در صورت تمایل، از نتایج تحقیق آگاه شوند.
از تفحص و کنجکاوی در مسائل خصوصی خارج از چارچوب اهداف پژوهش واطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پرسشنامه، خودداری شده است.
در صورت هرگونه نارضایتی از همکاری، به پاسخگو این اجازه داده شده است که در هر مقطع ازجریان تکمیل پرسشنامه، انصراف دهد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه
در فصول گذشته به طرح نظری و عملی سؤالات تحقیق و متغیرها و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شد. سپس به گردآوری اطلاعات در مورد این مفاهیم و متغیرها و تجزیه و تحلیل آنها پرداختیم. بر این اساس، فصل چهارم با عنوان «یافتههای پژوهش» تعبیه شد که در آن به ارائۀ نتایج تحقیق در دو بخش، به شرح زیر پرداخته خواهد شد:
ابتدا در بخش نخست (یافتههای توصیفی)، با استفاده از جداول، نمودارها و آزمون های آماری که متناسب با سطح سنجش متغیرها هستند، به شرح و ارائۀ مهمترین یافتههای توصیفی تحقیق میپردازیم.
در ادامه، در بخش دوم این فصل (یافتههای تبیینی)، به آزمون فرضیههای تحقیق و سنجش رابطۀ بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پرداخته خواهد شد.
۴-۲- بخش نخست: یافتههای توصیفی
جدول شماره(۴-۱): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب جنس

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.