بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵  …

بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ …

۲-۲-۳-۳-۱- شادکامی…………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۳-۳-۱-۱- نظریه آرزوها……………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۳-۳-۱-۲-نظریه خوشبختی…………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۳-۳-۱-۳- رضایت از زندگی………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۳-۳-۱-۴-دیدگاه اینگلهارت………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۳-۳-۲- تامین……………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۳-۳-۲-۱- نظریههای تامین…………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۳-۳-۲-۲- مسعود چلبی……………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۳-۳-۲-۳- مولار……………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۳-۳-۳- ترجیحات………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۳-۳-۳-۱-نظریه ی مبادله……………………….………………………….. .۲۳
۲-۲-۳-۳-۴- نیاز…………………….…………………………………………. ۲۵
۲-۲-۳-۳-۴-۱- نظریه نیازها……………………..………………………………. ۲۵
۲-۲-۳-۳-۵- استحقاق………………….………………………………………… ۲۷
۲-۲-۳-۳-۵-۱- نظریه عدالت…………………….……………………………… ۲۷
۲-۲-۳-۳-۵-۲- نظریه برابری……………………..…………..…………………… ۲۸
۲-۲-۳-۳-۶- مقایسه نسبی………………………….…………………………….. ۲۹
۲-۲-۳-۳-۶-۱- نظریه محرومیت نسبی…………….……….……………………… ۳۰
۲-۲-۳-۳-۷- احساس رهایی(آزادی)…………….……………….………………….. ۳۱
۲-۲-۳-۳-۷-۱- آمارتیاسن……………….………..……………………………… ۳۱
۲-۲-۴- الگوی مصرف و رویکردهای نظری مربوط به آن….…..………….……… ۳۲
۲-۲-۴-۱- تورستین وبلن………………..…………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۴-۲- جورج زیمل……………….………….…………………………………. ۳۵
۲-۲-۴-۳- کولین کمپل……………..…………….…………………………………. ۳۶
۲-۲-۴-۴-پست مدرنیته و مصرف…………….……………………………………… ۳۷
۲-۲-۴-۵- پیر بوردیو…………..………………………………………………………….. ۳۸
۲-۲-۴-۶-الگویی بودن شیوه ی مصرف………………………………..……………………. ۴۱
۲-۳-تلخیص نظریات مربوط به متغیر های رفاه ذهنی و الگوهای مصرف……………………………………………۴۲
۲-۴-چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۵-مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۶-فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۶-۱-فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۶-۲-سایر فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۷-مروری بر پیشینه تحقیق…. …………………………………………………………………….۴۸
۲-۷-۱ تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۷-۲ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۷-۳ جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………۵۳
فصل سوم (روش شناسی)………………………………………………………… ۵۵
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۲-روش تحقیق……………………………………………………………………. ۵۶
۳-۳-جامعۀ آماری…………………………………………………………………… ۵۶
۳-۴- روش نمونهگیری……………………………………………………………….. ۵۶