بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای  …

بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای …

تعریف عملیاتی: متغیر ارضای نیاز به وسیله معرف های زیر از نظریه نیاز مازلو استخراج گردید:
نیاز های زیستی ۲- نیازهای امنیتی ۳- نیازهای اجتماعی۴- نیازهای احترام ۵- نیازهای خود شکوفایی.
گویه های وضعیتی تغذیه، پوشاک، مسکن، اوقات فراغت، آسایش خاطر، شرایط ازدواج، احترام دوستان و جامعه و در نهایت تحقق اهداف فرد بر اساس طیف ۵ قسمتی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. بخش نهم پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد که به این متغیر می پردازد. پس پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص ارضای نیاز(۱۱ گویه)، قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل ۱۱ و حداکثر ۵۵ را برای متغیر ارضای نیاز کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
طیف میزان ارضای نیاز پاسخگویان
۵۵ ۲/۴۰ ۶/۲۵ ۱۱
بالا متوسط پایین
افرادی که امتیازی بین ۱۱ تا ۶/۲۵را کسب کنند، میزان ارضای نیازشان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۶/۲۵ تا ۲/۴۰ را کسب کنند، میزان ارضای نیازشان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۲/۴۰ – ۵۵ را کسب کنند، میزان ارضای نیازشان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
۳-۸-۲-۶- مقایسه نسبی:
تعریف نظری: مقایسه نسبی از اختلاف بین آنچه فرد می خواهد و انتظار دارد، با آنچه که به دست می آورد و همچنین مقایسه با دیگرانی که او شرایط خود را با آنها مقایسه می کند، به دست می آید و ممکن است شخص دچار حالتی از احساس محرومیت شود(کوهن،۱۳۸۳). پس یک وضعیت ذهنی و روانی است که تحت تاثیر اختلاف درک شده میان دو چیز دیگر یعنی انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی قرار دارد.
تعریف عملیاتیاین متغیر به وسیله گویه های زیر تعریف عملیاتی شده و مورد سنجش قرار گرفته است. بدین صورت که از پاسخگو پرسیده می شود که در هنگامی که در هریک از موارد زیر خود را با دوستان،نزدیکان و آشنایان خود مقایسه می کنید،خودتان رو جلوتر یا عقب تر از دیگران ارزیابی می کنید و یا اینکه تفاوتی با آنها ندارید. بدین صورت افرادی که احساس عقب تر(پایین تر بودن) داشتند، در واقع احساس محرومیت داشتند.
وضع زندگی
میزان درآمد
وضعیت مسکن
میزان تحصیلات
ارزیابی از سطح رفاه زندگی در زندگی
این متغیر و ابعاد آن با ۶ سوال در بخش دهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «خیلی بد» امتیاز ۱، به گزینه «بد» امتیاز ۲، به گزینه« بی نظر» امتیاز ۳، به گزینه «بهتر» امتیاز۴ و به گزینه «خیلی بهتر» امتیاز ۵ داده شد. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص احساس محرومیت(۶ گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل ۶ و حداکثر ۳۰ را برای متغیر احساس محرومیت کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
۳۰ ۲۲ ۱۴ ۶
بالا متوسط پایین
طیف میزان احساس محرومیت پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین ۶ تا ۱۴ را کسب کنند، میزان احساس محرومیت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۱۴ تا ۲۲ را کسب کنند، میزان احساس محرومیت شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۲۲ – ۳۰ را کسب کنند، میزان احساس محرومیت شان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
۳-۸-۲-۷-رهایی
تعریف نظری: آزادی ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری والا و روحی متعالی در جریان است و بدون وجود آن، توسعه و تعالی و پیشرفت تهی، غیر قابل حصول، فاقد امکان سنجش و بی محتواست. آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص می کند، هم هدف توسعه را مفهوم می بخشد و هم راهبرد این فرایند فراگیر و به هم پیوسته را تشکیل می دهد.آزادی های گوناگون به منظور توسعه(توسعه رفاه) نقش محوری و فراگیر بسیار مهم دارند.این آزادی ها فراوان و بی شمارند، اما مهمترین و برجسته ترین آن ها را می توان با ۵ عنوان کلی مشخص کرد:۱-فرصت های اقتصادی(شامل حق مالکیت، بازار آزاد، افزایش درآمد، تولید، مصرف و مبادله کالاهای اقتصادی) ۲- آزادی های سیاسی(امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسئولان، آزادی بیان و مطبوعات و در یک کلام دموکراسی) ۳- ترتیبات و تسهیلات اجتماعی (بهبود وضع زندگی، آموزش، بهداشت) ۴- تضمین شفافیت(درجه‌ی آشکاری امور و حق افشاگری که در نهایت از فساد جلوگیری می‌کنند) ۵- امنیت حمایتی(حمایت از آسیب‌پذیران مثل فقرا و بیکاران و…).نکته ای که نباید فراموش کرد همبستگی های بسیار قدرتمند بین این آزادی ها می باشد.(نوری نایینی،۱۳۸۳: ۴۴۲و۴۴۳).
تعریف عملیاتی: این مفاهیم به کمک مقاله دکتر محمد سعید نوری نایینی با عنوان “تبیینی ایرانی از نگرش آمارتیاسن” و شاخص های آزادی مطرح شده توسط آمارتیاسن در کتاب توسعه به مثابه آزادی با ترجمه دکتر حسین راغفر انجام شده است. در طیف لیکرت هر کدام از گویه ها نمره ۱ تا ۵ را دریافت می کنند.حداکثر نمرات ۶۵ و حداقل آن ۱۳ می باشد. دامنه نمرات ۵۳ می باشد.
امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسولان را دارم.
در کشوری که به صورت مردم سالاری اداره می شود زندگی می کنم.
احساس می کنم که در جامعه،مطبوعات و رسانه می توان با آزادی نظرات خود را مطرح کرد.
حقوق مالکیت و کسب و کار در ایران رعایت می شود.
افراد در تولید ، توزیع و مصرف کالا، به صورت آزادانه دست به انتخاب می زنند.
در عرضه اطلاعات بازار و عرضه کالا انحصار وجود دارد
فرصت های اجتماعی برای توانمندی افراد وجود دارد.
وضعیت آموزش و بهداشت افراد را به سمت خودشکوفایی و بروز استعداد ها هدایت می کند.
همه مسایل و مشکلات شفاف می باشند
از اخلال گران و فسادکاران در جامعه افشاگری می شود.
اقشار آسیب پذیر مانند بیکاران و فقرا در جامعه حمایت می شوند و قابلیت شکوفایی می یابند.
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «کاملا مخالف» امتیاز ۱، به گزینه «مخالف» امتیاز ۲، به گزینه« تا حدی/متوسط» امتیاز ۳، به گزینه «موافق» امتیاز۴ و به گزینه «کاملا موافق» امتیاز ۵ داده شد.این گویه ها در ۱۳ سوال در بخش یازدهم پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص احساس رهایی قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل ۱۳ و حداکثر ۶۵ را برای متغیر احساس رهایی کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
طیف میزان احساس رهایی پاسخگویان
۶۵ ۶/۴۷ ۳/۳۰ ۱۳
زیاد متوسط کم

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir