بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان  …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان …

C:UsersmaryamDesktopUntitled.png C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۲۴-چقدر نمادهای فراملی و جهانی را می شناسید؟
۲۵-چثدر به نمادهای فراملی و جهانی خود علاقمند هستید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۲۶-چقدر نمادهای مدرن را می شناسید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۲۷-چثدر به نمادهای مدرن علاقمند هستید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png نقش های اجتماعی
۲۸-نقش های شغلی چقدر برای شما اهمیت دارد؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۲۹-چقدر نقش های اجتماعی برای شما مهم هستند؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۳۰-چقدر نقش های خانوادگی و خویشاوندی برای شما مهم هستند؟
۳۱-چقدر نقش های شخصی برای شما مهم هستند.
ارزش های اجتماعی
۳۲-شما چقدر ادم جمع گرا یا فردگراییهستید ؟
جمع گرا فردگرا
۳۳-شما چقدر آدم آینده گرا یا گذشته گراییهستید ؟
آینده گرا گذشته گرا
۳۴-شما چقدر فرد تجمل گرایی هستید؟
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
۳۵-خانواده برای شما چقدر مهم است؟
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
۳۶-داشتن روابط دوستی بین دختر و پسر برای شما چقدر عادی است؟
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
۳۷-داشتن روابط جنسی بدون ازدواج از نظر شما چطور است؟ کاملامخالف مخالف موافق کاملا موافق
C:UsersmaryamDesktopUntitled.pngدینداری
۳۸-شما چقدر به رزقحلالدرآوردن اهمیت می دهید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۳۹-شما چقدر در مراسم مذهبی شرکت می کنید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۴۰-چقدر به قیامت اعتقاد دارید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۴۱-چقدر به طور منظم نماز می خوانید؟
C:UsersmaryamDesktopUntitled.png ۴۲-چقدر احکام اسلامی را بلد هستید؟
منابع
ابراهیمی،قربانعلی وعباسبهنوئیگدنه(۱۳۸۹)سبکزندگیجوانان: بررسیجامعهشناختیسبکزندگیومولفههایآندربیندخترانوپسرانشهربابلسر، فصلنامهمطالعاتفرهنگیوارتباطات،شماره ۱۸،ص ۱۳۵
افشینمحمدی،غزالبیبکآبادی(۱۳۸۹)بررسیمولفههایسبکزندگیوالگویرفتاردرفیلمهایسینماییپرفروش
آسابرگر؛آرتور(۱۳۷۹).روشهای تحلیل رسانه ها؛ترجمه پرویز اجلالی؛تهران:مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها -اولین همایش صنعت تبلیغات تهران.اداره کل تبلیغات وزرارت فرهنگ وارشاد اسلامی؛صص۷۷-۵۹
حمیدی؛نفیسه وفرجی؛مهدی (۱۳۸۷) سبک زندگی وپوشش زنان در تهران؛فصلنامه تحقیقات فرهنگی؛شماره۱
خواجهنوری،بیژن،علیروحانی،سمیههاشمی(۱۳۹۱)گرایشبهحجابوسبکهایمتفاوتزندگیمطالعهموردی: زنانشهرشیراز، فصلنامهجامعهشناسیکاربردی،شماره ۴۷،صص ۱۴۱-۱۶۶
خوشنویس ناهید(۱۳۸۸) بررسیتاثیربرنامههایتلویزیونیبرسبکزندگی پرتال جامع علوم انسانی
رسولی؛محمد رضا۱۳۸۲٫بررسی مولفه های سبک زندگی در تبلیغات تلویزیون؛فصلنامه علوم اجتماعی شماره ۲۳پاییز۱۳۸۲
رضوی زاده؛نورالدین(۱۳۸۶)بررسی تاثیر مصرف رسانه ها برسبک زندگی ساکنان تهران ؛پژوهشگاه فرهنگ وهنرو ارتباطات
روحانی؛ علی:۱۳۸۹؛-بررسی آسیب شناسی تاثیر برنامه های تلویزیونی ماهوارهای بر هویت اجتماعی- فرهنگی دانشجویان
زلفعلی فام؛ جعفر؛ ابراهیم پور؛ دادود(۱۳۸۸) -بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره اییفصلنامهمطالعاتفرهنگ – ارتباطات،شماره ۱۱،ص ۹۷
فاضلی محمد(۱۳۸۲)مصرف سبک زندگی ؛قم؛انتشارات صبح صادق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است