بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال  …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال …

تماشای برنامه ماهواره

مقدارضریب پیرسون

سطح معناداری

ارزش های اجتماعی

.۹۱۹**

.۰۰۰

رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقش های اجتماعی

جدول شماره(۴-۲۱) رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و اهمیت نقش ای اجتماعی برای افراد نمونه را نشان می دهد. ضریب پیرسون ۰٫۰۶ و سطح معناداری آن حاکی از آن است که رابطه معناداری بین تماشای برنامه های ماهواره و اهمیت نقش های اجتماعی برای افراد وجود ندارد.
جدول‏۴‑۲۱: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهونقشهایاجتماعی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تماشای برنامه ماهواره مقدارضریب پیرسون سطح معناداری
نقش های اجتماعی .۰۶۲ .۲۱۹

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

بیشکشبکههایماهوارهای،خواستهیاناخواستهبهعنوانهمنشینیمجازی؛برشیوهزندگیمردمبویژهجوانان،درمسائلیهمچونپوشش،آرایش،گفتار،کردار،وباورهاوطرزفکرآناناثرمیگذارند. میزاناثرپذیریمردمازاینرسانههادرهرجامعهایبانوعیاحساسحقارتومحرومشدنیاکمبوددربینندهدرارتباطاست. بهگونهایکهفرددرنتیجهتماشایاینگونهبرنامههاوتعریفمعیارهایزندگیایدهآلدرآنونیزدرمقایسهباآنچهبرصحنهتلویزیونمشاهدهمیکنداحساسکمبودونارضایتیاززندگیمیکند. تحقیق حاضر جهت بررسی این تغییرات بر زندگی زنان به عنوان نیمه مهمی از جامعه ایرانی و پرورش دهندگان نسل های آتی کشور، پرداخته است.

نتیجه گیری

عصرکنونیرابسیاریعصرانقلاباطلاعاتوارتباطاتنامیده‌اند.عصریکهدرواقعمیتوانگفتوسایلارتباطجمعیپیچیده‌ترینابزارالقایاندیشه‌هاوکارآمدترینسلاحهابرایتسخیرآرامجوامعهستند.درچنددههاخیرباتوجهبهسرعتسرسام‌آورپیشرفتورشدتکنولوژیارتباطواطلاعات؛هرروزهبرپیچیدگیوکارآمدیاینابزارووسایلدرجهانافزودهمیشود.گستردگیوپیچیدگیجامعهانسانیدرعصرکنونیوجودرسانه‌هایجمعیرادرصحنهمناسباتاجتماعیانسانهاامریاجتنابناپذیرنمودهاست. تصویریکهازحقیقتدرذهنخودمیسازیمنمادیازادراکوبرداشتماازواقعیتمحسوسوملموسزندگیاست.
ظهورفناوریهایجدیددرهرجامعهایهموارهتردیدها؛سردرگمیهاوناآرامیهاییبههمراهداشتهواینامردرموردظهورتلویزیونهایماهوارهایهممصداقدارد.یکیازمسائلیکهتوجهبسیاریازاندیشمندانصاحبنظرانودولتمردانجهانرابهخودجلبکردهمسالهمضرویامفیدبودنمحتوایبرنامههایماهوارهایاست.برخیبراینباورندکهبهرهگیریازماهوارهیکدانشاستکهبایدآنراآموختوگروهیدیگرتاکیدبرمضراتماهوارهدارند.
در سال های اخیر شبکه های ماهواره ای راه اندازی شده توسط دولت های غربی تلاش فراوانی نموده اند تا با انواع روش ها فرهنگ دینی جامعه را زیر سوال ببرند،گاهی با ایجاد شبهه، گاهی با تحقیر همچنین با قدیمی یا تاریخ مصرف گذشته جلو دادن آن.البته  این شبکه های هیچ ابائی ندارند که خیلی آشکارا به مقدسات مردم توهین نموده یا آنها را مسخره نمایند با ادعاهایی همچون روشنفکری افراد اصیل و دارای فرهنگ دینی را عقب مانده می خوانند.
نشاندادنزندگیهایدارایتجملیاراهاندازیشبکههاییکهبهصورتتخصصیبهنمایشلباسهایگرانقیمتبااستفادهابزاریازجنسیتافرادمشغولندوحتیشبکههاییکهبهحراجیاجناسلوکساختصاصدارندوهمچنینشبکههایماهوارهایکهدرقالبمیانبرنامههاوآگهیهایبازرگانیمظاهرضداخلاقیراترویجوتبلیغمیکنندوبرخیرفتارهایمنحرفاخلاقی ( مدلهایلباسومو ) الگوگرفتهازغربوماهوارهرانمایشمیدهند،همهخواستهیاناخواستهزندگیاشرافیومدگراییرادرجامعهترویجمیکنندکهباجامعهدینیهیچسنخیتیندارد. از رو تحقیق حاضر به بررسی اثرات تماشای ماهواره بر سبک زندگی زنان شهر بندرعباس پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخگویانبهطورکلیازنمادهایمنزلتیدرحدپایینترازمتوسطاستفادهمیکنند و بهمیزانمتوسطیبهالگوهایرفتاریترویجشدهدرماهوارهگرایشدارند اما رواجمدگرایی در افراد نمونهبیشترازحدمتوسطاست. همچنین اگرچه نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که پاسخگویانبهارزشهایغربی گرایشمتوسطی دارند با این حال، میزان دینداری پاسخگویان در حد بسیار بالایی قرار داد. با توجه به توصیف شاخص ها در ادامه به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می شود.