بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر  …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجمل گرایی

جدول شماره(۴-۱۸) رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و میزان گرایش به نمادهای منزلتی را نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری آن حاکی از آن است که با افزایش تماشای برنامه های ماهواره، میزان استفاده از نمادهای منزلتی همچون ماشین و خانه و لوازم لوکس توسط پاسخگویان نیز افزایش یافته است.
جدول‏۴‑۱۸: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوتجملگرایی

تماشای برنامه ماهواره مقدارضریب پیرسون سطح معناداری
تجملگرایی .۹۸۰** .۰۰۰

رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهودینداری

جدول شماره(۴-۱۹) رابطه تماشای برنامه های ماهواره و میزان دینداری افراد نومنه را نشان می دهد. همان طور که در جدول نیز نشان داده شده است، ضریب همبستگی پیرسون ۰٫۹۳ و سطح همبستگی آن ۰٫۰۰۰ نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تماشای برنامه ها با کاهش یا افزایش میزان دینداری افراد دارد. به عبارت دیگر با افزایش تماشای برنامه های ماهواره ای میزان گرایش افراد به دین کاهش پیدا کرده است. در حالی که افرادی که میزان کمتری این برنامه ها را تماشا می کنند گرایش به دین قوی تری دارند.
جدول‏۴‑۱۹:رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهودینداری

تماشای برنامه ماهواره مقدارضریب پیرسون سطح معناداری
دینداری .۹۳۳** .۰۰۰

رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوارزش های اجتماعی

جدول شماره(۴-۲۰ )رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و میزان پایبندی به ارزشهای اجتماعی بومی و محلی را با استفاده از ضریب پیرسون نشان می دهد. همان طور که نشان داده شده است، با افزایش تماشای برنامه های ماهواره، میزان گرایش افراد به ارزش های اجتماعی بومی کاهش یافته و گرایش به ارزش های غربی افزایش یافته است.(Sig: 0.000)
جدول‏۴‑۲۰:رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوارزشهایاجتماعی