دسترسي به منابع مقالات : 
بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر  …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

میانگین: ۷۶٫۲


نمودار‏۴‑۱۴: شاخصدینداری

آمار استنباطی

رابطه بین تماشای برنامه ماهواره و رواج مد گرایی

جدول شماره(۴-۱۶) بررسی رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و رواج مدگرایی یا اقتباس الگوهای فرهنگی غربی را نشان می دهد. مقدار ضریب پیرسون ۰٫۹۷ و سطح معناداری آن ۰٫۰۰۰ نشان می دهد که بین تماشای برنامه های ماهواره و گرایش به الگوهای فرهنگی غربی و رواج مدگرایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش تماشای برنامه های ماهواره، گرایش افراد به مد و مدکرایی افزایش یافته است.
جدول‏۴‑۱۶: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهورواجمدگرایی

تماشای برنامه ماهواره مقدارضریب پیرسون سطح معناداری
مدگرایی .۹۷۴** .۰۰۰

رابطه بین تماشای برنامه ماهواره و فرهنگ مصرفی

جدول شماره(۴-۱۷) رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره و رواج فرهنگ مصرفی و الگوهای رفتار غربی را نشان می دهد. مقدار ضریب پیرسون ۰٫۹۴ و سطح معناداری ۰٫۰۰۰ که کمتر از ۰٫۰۵ می باشد نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه مثبت معناداری بین تماشای برنامه های ماهواره و افزایش فرهنگ مصرفی وجود دارد.جدول‏۴‑۱۷: رابطهبینتماشایبرنامهماهوارهوفرهنگمصرفی

تماشای برنامه ماهواره مقدارضریب پیرسون سطح معناداری
فرهنگمصرفی .۹۴۶** .۰۰۰