سامانه پژوهشی – 
بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره کارشناسی  …

سامانه پژوهشی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره کارشناسی …

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۵، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول ۴-۲۶٫ نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس دانشگاه محل تحصیل

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

منبع متغیر مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معناداری
دانشگاه محل تحصیل اضطراب اینترنتی ۰۸/۰ ۱ ۰۸/۰ ۱۴/۰ ۷۱/۰
مفید بودن اینترنت ۴۷/۰ ۱ ۴۷/۰ ۰۴/۱ ۳۱/۰
لذت بخش بودن اینترنت ۰۸/۰ ۱ ۰۸/۰ ۱۴/۰