بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی  …

بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی …

جدول ۴-۲۵٫ نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها

متغیر F df1 df2 Sig
اضطراب اینترنتی ۳۵/۱ ۱ ۷۷ ۲۰/۰
مفید بودن اینترنت ۰۴/۰ ۱ ۷۷ ۸۴/۰
لذت بخش بودن اینترنت ۵۶/۲ ۱ ۷۷ ۱۱/۰
احساس خودکارآمدی ۱۸/۱ ۱ ۷۷ ۲۴/۰