سامانه پژوهشی – 
بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی  …

سامانه پژوهشی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی …

۶۷/۳

۹۵/۰

۸۵/۳

۵۸/۰

احساس خودکارآمدی

۵۱/۳

۰۱/۱

۸۹/۳

۶۰/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۳۰ ، بررسی میانگینها نشان میدهد تفاوت قابل مشاهدهای بین میانگین نظرات دانشجویان سال اول و سال آخر در تمامی مؤلفهها قابل مشاهده نیست.
جدول ۴-۳۱٫ نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها

متغیر F df1 df2 Sig
اضطراب اینترنتی ۲۲/۱ ۲ ۷۴ ۲۰/۰
مفید بودن اینترنت ۰۳/۱ ۲ ۷۴ ۸۴/۰