بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره  …

بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

۷۷/۰

۱۳/۱

۳۳/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۹، F مشاهده در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را بین میانگین نظرات دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری بر نگرش آنها نسبت به اضطراب اینترنتی، مفید بودن اینترنت، لذت‌بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت نشان نمیدهد.
۴-۴-۵- یافتههای فرعی بر اساس سال تحصیلی
جدول ۴-۳۰٫ مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سال تحصیلی

نگرش دانشجویان سال اول سال آخر
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
لذت بخش بودن اینترنت ۷۵/۳ ۸۲/۰ ۹۵/۳ ۶۸/۰
مفید بودن اینترنت ۹۵/۳ ۶۷/۰ ۰۴/۴ ۶۸/۰
اضطراب اینترنتی