بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر  …

بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر …

منبع

متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

سن

اضطراب اینترنتی

۴۰/۰

۲

۲۰/۰

۳۵/۰

۷۰/۰

مفید بودن اینترنت

۱۰/۰

۲

۰۵/۰

۱۱/۰

۹۰/۰

لذت بخش بودن اینترنت

۷۹/۰

۲

۳۹/۰

۶۶/۰

۵۲/۰

احساس خودکارآمدی

۵۳/۱

۲