فايل دانشگاهی – 
بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره  …

فايل دانشگاهی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره …

df1

df2

Sig

اضطراب اینترنتی

۳۰/۰

۲

۷۴

۷۴/۰

مفید بودن اینترنت

۵۴/۰

۲

۷۴

۵۸/۰

لذت بخش بودن اینترنت

۸۷/۱

۲

۷۴

۱۶/۰

احساس خودکارآمدی

۸۹/۱

۲

۷۴

۱۶/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۸، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول ۴-۲۹٫ نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سن

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است