بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت،  …

بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (بازرگان، سرمد، حجازی،۱۳۸۰)
در این تحقیق، سازه “همردیفی” به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار می گیرد که از تطابق استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان مطابق با مدل مورد استفاده تحقیق (نوع شناسی شولر و جکسون) حاصل می گردد. متغیر وابسته نیز “عملکرد” سازمان است که شامل سه بعد عملکرد مالی، روحیه سازمانی و عملکرد کلی است. این متغیر بر اساس طیف پنج مقیاسه لیکرت، به صورت خود ارزیابی محاسبه میشود.
۴ -۳- روشهای جمع‌آوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
الف: مطالعات کتابخانه‌ای: که جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (internet) استفاده شده است.
ب. تحقیقات میدانی: که به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه این تحقیق شامل ۲۹ سوال (گویه) می باشد.
اگرچه مجموعه این سئوالات در یک پرسش نامه آمده است، اما شامل سه دسته سئوالات متمایز از هم می باشد. به طوری از ۲۹ سوال پرسش نامه مذکور، ۸ سوال به سنجش استراتژی رقابتی سازمان، ۱۳ سوال به سنجش استراتژی مدیریت منابع انسانی، و ۸ سوال نیز برای ارزیابی عملکرد سازمان اختصاص داده شده است. سئوالات هر کدام از این سه گروه سوال، به گونه ای طراحی شده است که بتوان تاکید نمونه ها را در هر کدام از ابعاد چند گانه مربوط به هر کدام از این سازه ها و مفاهیم را تشخیص داد. بدین صورت که از ۸ سوال مربوط به استراتژی سازمان، ۳ سوال برای ارزیابی تاکید سازمان بر نوآوری، ۳ سوال برای ارزیابی میزان تاکید بر ارتقا کیفیت و ۲ سوال برای ارزیابی میزان تاکید بر کاهش هزینه ها طراحی گردیده است. انتظار آن است که هر کدام از نمونه ها بر جنبه ای از ابعاد مربوط به استراتژی سازمان تاکید نمایند.
هر کدام از ۱۳ سوال مربوط به مدیریت منابع انسانی خود ۱۳ بعد متمایز از هم را که سازمان ها در سیاست ها و اقدامات مدیریت کارکنان بر آن تاکید می کنند را ارزیابی خواهد نمود. انتظار آن است که هر کدام از نمونه ها بر ابعاد خاصی از این ۱۳ بعد، بر اساس استراتژی منابع انسانی خویش تاکید بیشتری نمایند.
در مورد سئوالات مربوط به عملکرد سازمان هم به همین گونه عمل شده است: ۲ سوال برای ارزیابی روحیه سازمانی، ۵ سوال برای ارزیابی عملکرد مالی، و ۱ سوال نیز برای ارزیابی عملکرد سازمان است. بر خلاف دو متغیر قبل، در مورد سئوالات مربوط به عملکرد سازمان انتظار آن است که هماهنگی درونی تمامی سئوالات مربوط به این متغیر مناسب باشد و همبستگی امتیاز نمونه ها در هر کدام از این سه بعد عملکردی، بالا باشد. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این سئوالات از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مربوط به استراتژی های سازمان، به صورت ذیل است. حداکثر موافقت با گویه با امتیاز ۵ و حداقل موافقت با آن امتیاز ۱ تعلق می گیرد.

شکل کلی: بسیار زیاد زیاد در حد متوسط کم بسیار کم
امتیاز بندی: ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

برای سئوالاتی که مربوط به عملکرد سازمان بوده اند نیز شکل کلی و نحوه امتیاز دهی به صورت ذیل بوده است:

شکل کلی: بسیار مطلوب
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.