بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن  …
3d rendering futuristic blue circuit board background illustration

بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن …

Sig

B

Std. Error

مقدار ثابت

۵۹۵/۲۴

۳۵۸/۴

۶۴۳/۵

۰۰۰/۰

همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی

۶۱۹/۰

۱۷۰/۰

۳۴۴/۰

۶۳۱/۳

۰۰۰/۰

جدول ۴-۱۲ ضرایب رگرسیون متغیر همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی با عملکرد سازمان را نشان می دهد. با توجه به این جدول مشخص می شود که متغیر همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی با بتای ۳۴۴/۰ توانست پیش بینی معنی داری از عملکرد سازمان داشته باشند.
به طور کلی با توجه به ضرایب در معادله‌ی رگرسیون حاصل از این تحلیل به صورت زیر است:
Y=24/595+0/344(X1)
Y = عملکرد سازمان
B = ضریب ثابت
X1 = همردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱- مقدمه و خلاصه ی تحقیق
بر اساس تئوری های موجود در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، از جمله تئوری اقتضائی و دیدگاه رفتاری، سازمان هایی که استراتژی منابع انسانی خویش را، منطبق و همردیف با استراتژی رقابتی خود انتخاب نمایند، می توانند نوعی رفتار و نگرش را در کارکنان خود ایجاد نمایند و پرورش دهند، که این رفتار اجرای استراتژی را تسهیل و اثر بخش نموده و در نتیجه موجبات ارتقا موقعیت رقابتی سازمان و بهبود عملکرد آن را فراهم می آورد. بر اساس همین دیدگاه و نیز رویکرد قواره ای[۲۶۱]، مدل های گوناگونی نیز توسط نظریه پردازان در بیان انواع استراتژی های همردیف با هم، مطرح گردیده و ارائه شده است. از جمله مایلز واسنو (۱۹۸۷) هم ردیف با نوع شناسی خویش از استراتژی های رقابتی شامل استراتژی های «تدافعی»، «تهاجمی»، و«تحلیل گر» استراتژی های «ساختن»، «اکتساب»، و «تخصیص» را همردیف با سیستم مدیریت منابع انسانی پیشنهاد می دهند. شولر و جکسون (۱۹۸۷) نیز، استراتژی های منابع انسانی هم ردیف با نوع شناسی پورتر (۱۹۷۸) از استراتژی های رقابتی سازمان ها را ارائه می دهند. ایشان همردیف با استراتژی «نوآوری در محصول»، «استراتژی تسهیل سازی»؛ همردیف با استراتژی «رهبری هزینه»، استراتژی «بهره گیری»؛ و همردیف با استراتژی «ارتقا کیفیت»، استراتژی «تجمیع» را پیشنهاد می دهند.
استراتژی منابع انسانی توسعه نیروی انسانی را برای دست یابی به الزامات استراتژی کلی سازمان تسهیل می نماید،که در نتیجه آن اهداف و ماموریت های سازمان قابل دست یابی خواهند بود. از دهه ۱۹۸۰، استراتژی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مدیریت و سازمان وارد گردیده است. اهمیت استراتژی مدیریت منابع انسانی از آن جهت است که ابزاری را برای بهبود موقعیت رقابتی سازمان و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن را از طریق جذب و تربیت منابع انسانی منحصر به فرد برای سازمان، فراهم می آورد. از دهه ۱۹۸۰، استراتژی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مدیریت و سازمان وارد گردیده است. اهمیت استراتژی مدیریت منابع انسانی از آن جهت است که ابزاری را برای بهبود موقعیت رقابتی سازمان و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن را از طریق جذب و تربیت منابع انسانی منحصر به فرد برای سازمان، فراهم می آورد.
استراتژیها ابزاری هستند که شرکت میتواند بدان وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.استراتژی منابع انسانی ، آن دسته ازبرنامه ها ، سیاستها وفعالیتهای مبتکرانه درزمینه منابع انسانی است که برای ایجاد رابطه تنگاتنگ بین منابع انسانی بااهداف کلی استراتژیک سازمان طراحی شده است .منابع انسانی در سازمان همانند سایر منابع به شمار می روند و دارای مدیریت خاص خود هستند.هر چه در سطوح سازمان بالاتر می رویم،مدیریت منابع انسانی از شیوه های کمی به شیوه های کیفی متوسل می شود.
از نظر چندلر، ‌استراتژی عبارت است از تعیین اهداف و آرمانهای بلند مدت و اساسی برای یک سازمان و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این اهداف و آرمانها دیوید هانگر نیز استراتژی را اینگونه تعریف می کند طرح جامع و مادر شرکت که نشان می دهد که سازمان چگونه به ماموریت و اهداف خود دست می یابد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.