بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت،  …

بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

عملکرد کلی

۲۹

۱

تعداد سئوالات

۸

برگرفته از محمد اعرابی ۱۳۸۷
۵-۳- روایی و پایایی پرسشنامه
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۵-۳-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
 
: تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون  ام
: واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج ذیل از این تحلیل به دست آمد.از آنجاییکه سئوالات مربوط به استراتژی سازمان دارای گویه های ناهماهنگ و بعضا متناقضی می باشد از ۸ سوال مربوط به استراتژی رقابتی سازمان، سئوال ۲۶ به علت پایین بودن بار عاملی آن در سه بعد مربوط به این متغیر از تحلیل حذف گردید. اما در مورد سایر سئوالات، میزان آلفای کرونباخ برای سئوالات بُعد نوآوری ۷۶ درصد، برای سئوالات بُعد کاهش هزینه ۸۰ درصد به دست آمد و برای سئوالات بُعد ارتقا کیفیت ۶۹ درصد محاسبه شده است؛ که گرچه میزان آن پایین است اما در حد قابل قبول می باشد.
در مورد ۱۳ سوال مربوط به استراتژی مدیریت منابع سازمانی، به ترتیب قبل، بدین علت که این سئوالات بر ابعاد متفاوت و گاها متناقضِ با هم، در سیستم مدیریت منابع انسانی تاکید می کنند، برای محاسبه آلفای کرونباخ کل سئوالات این بخش از فن تطابق چندگانه استفاده گردید؛ و آلفای کرونباخ برای آن ۸۴ درصد به دست آمد. همچنین اگرچه هر کدام از این سئوالات یکی از ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی را نشان می دهند و هر ۱۳ عامل در تحلیل های آماری بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت اما سئوالات این بخش بر اساس مبنای تئوریک تهیه آنها به سه دسته کلی تقسیم گردیدند. گروه اول شامل سئوالات ۱، ۱۷، ۱۲، ۲۴، ۶، ۲۲، ۲۷، و ۱۸٫ آلفای کرونباخ برای این سئوالات ۸۵ درصد به دست آمد. گروه دوم شامل سئوالات ۲۵، ۲۰، ۵، ۱۰، و ۹ که آلفای کرونباخ برای آنها ۷۲ درصد به دست آمد. آلفای کرونباخ برای مجموعه سئوالات ارزیابی عملکرد نیز به میزان ۸۴ درصد به دست آمد. بنابراین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش های مختلف پرسشنامه مورد استفاده، نشان می دهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.
۵-۳-۲ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که از جمله این روشها اعتبار محتوا و اعتبار عاملی است. در این پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار عاملی سئوالات بررسی گردیده است.
۶-۳- جامعه و نمونه آماری
۶-۳-۱- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۳).
جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه می باشد که ۹۰ نفر می باشند.
۷-۳- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه می‌باشند.
۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این پژوهش اوایل اسفندماه ۱۳۹۲تا اواخر مرداد ماه ۱۳۹۳ می باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir