بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

 • وجود متغیرهای مداخله گر: در فرآیند تحقیق ممکن است متغیرهای مداخلهگری بر روابط تأثیر گذارده باشند، اما از دید پژوهشگر مستتر شده باشند؛
 • عدم دسترسی به تعداد مطالعههای موردی بیشتر به منظور افزایش تعمیم نتایج.
 • ب- محدودیت های در اختیار پژوهشگر:
  ۳- از لحاظ عملی،محقق با محدودیت‌های زمانی و بودجه‌ای، نیز یکی دیگر از محدودیت‌های این تحقیق است.
  منابع
  ایران نژاد پاریزی، فرهنگ پیشرو ، تهران،انتشارات رایانه جهان،۱۳۷۸، جلد۱
  آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور، آمار وکاربرد آن در مدیریت، جلد دوم؛ تهران، سمت ، چاپ دوازدهم ، ۱۳۸۳
  دلاور، توانمندسازی کارکنان، تهران، انتشارات وزارت نیرو، ۱۳۸۰
  شولر وجکسون، مدیریت، ترجمه علی پارسائیان ومحمد اعرابی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ، ج۲،۱۳۸۵
  هیل و هاسکین، سازمان و مدیریت، ترجمه مصطفی سواد کوهی،نشر نی، ۱۳۸۶
  جونز، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، ترجمه سعید الوانی،نشر جنگل، ۱۳۸۳
  پفیفر و چن، کشف توانمندیها، ترجمه عبدالرضارضایی‌نژاد، نشرفرا، ۱۳۸۸
  جاج ، مدیریت تواناسازی کارکنان، مترجم: دکتر مهدی ایران نژاد، نشر مدیران، ۱۳۹۰
  فریس و یوگ، استراتژیهای‌ رقابتی‌ عام‌ در مدیریت‌ استراتژیک‌. ترجمه‌ محمد صائبی، مرکز آموزش‌مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۸۹
  پفیفر، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پاسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ دوم، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی ۱۳۸۱،
  پففر و مور، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی غلامی،نشر افرا، ۱۳۸۰
  بلیک، رفتار سازمانی- مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها ، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۷
  بون و اشنایدر، تئوری سازمان ساختار و طراحی سازمان ، مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، صفار، ۱۳۸۸
  شور، مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان،ترجمه حسین سرشت،نشر صادق، ۱۳۹۰
  کوک و فریز، تئوری های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی، ترجمه حسین سرشت، چاپ اول، ۱۳۸۶، جلد دوم
  مایر و اسکات، برنامه ریزی منابع انسانی، ترجمه عباس خانی،نشر پیک، ۱۳۸۷
  گرانا واتر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه سعید سادات،نشر مدیران، ۱۳۸۳ ، جلد اول.
  ایشنهاردت؛ کلاس خلاقیت، تهران، ترجمه امیر علوی،نشر صدرا، ۱۳۸۸، چاپ اول
  تامپسون، توانمندسازی منابع انسانی،ترجمه مهدی ایران نژاد، تهران، نشر مدیران، ۱۳۷۸
  فیدلر، روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی،ترجمه احمدرضا نصر و دیگران ، ۱۳۸۲، چاپ اول،جلد۲
  هافلر، تئوری سازمان – از نوین گرایی تا پسانوین گرایی، ترجمه دانایی‌فرد، حسن؛ تهران انتشارات افکار ۱۳۷۵
  آلورچ، تحقیق موردی، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی،۱۳۷۹
  گالبرایت و ناتانسون، کاربرد تحقیق موردی، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات فرهنگ و پژوهش، ۱۳۷۸
  وود وارد، تحقیق در رسانه های جمعی، ترجمه کاووس سید امامی، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۰
  ایگلاف و روسلت، چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های تحقیق و توسعه اروپا، ترجمه سید امیر موسوی ، انتشارات رازق ،چهارمین کنفرانس مدیریت،۱۳۸۲
  کر و اسنو،توانمندسازی درسازمانها، ترجمه سروش رضوی ،نشر فرهنگ ،ماهنامهتدبیر،سال چهاردهم، شماره۱۳۲، ۱۳۸۲
  ون وکارنلوس،استراتژی جادویی روشی منحصر به فرد برای غلبه بر حریفان،ترجمه محمدرضا حیدری،نشر سروش، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۲
  فری و اسمیت، سبکرهبری عامل تعیینکننده ساختارسازمانیرسمی،ترجمه امیر سمات ،نشر افرا،دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره۵۳، ۱۳۸۷
  اسکات، مطالعه موردی، ترجمه عباس ولی پور،نشر کهن ، ۱۳۷۴
  بیستون، مروری بر رویکرد های استراتژی در کسب مزیت رقابتی پایدار،ترجمه افشین نادری،نشر سروش،۱۳۸۳
  گویندرا، مقدمهای بر علم خلاقیت شناسی،ترجمه سارا سحری، دانشگاه صنعتی مونیخ، ۱۳۸۴

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.