بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های  …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های …

منبع

متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب اِتا

سال تحصیلی

لذت بخش بودن اینترنت

۷۶/۰

۱

۷۶/۰

۳۹/۱

۲۴/۰

۰۲/۰

مفید بودن اینترنت

۱۳/۰

۱

۱۳/۰

۲۹/۰

۵۹/۰

۰۰۲/۰

اضطراب اینترنتی

۶۳/۰

۱

۶۳/۰

۰۹/۱

۳۰/۰

۰۱/۰

احساس خودکارآمدی

۸۷/۲

۱

۸۷/۲

۴۷/۴

۰۴/۰

۱۵/۰