بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان-  …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- …

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۷، بررسی میانگینها نشان میدهد میانگین نظرات دانشجویان ۲۱ تا۲۳ سال در خصوص اضطراب اینترنتی، لذت‌بخش بودن اینترنت و احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت و میانگین نظرات دانشجویان ۱۸ تا ۲۰ سال در خصوص مفید بودن اینترنت بزرگتر از نظرات سایر دانشجویان بودهاست.
جدول ۴-۲۸٫ نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانسها

متغیر F df1 df2 Sig
اضطراب اینترنتی ۳۰/۰ ۲ ۷۴ ۷۴/۰
مفید بودن اینترنت ۵۴/۰ ۲ ۷۴ ۵۸/۰
لذت بخش بودن اینترنت ۸۷/۱ ۲ ۷۴ ۱۶/۰
احساس خودکارآمدی ۸۹/۱ ۲ ۷۴ ۱۶/۰

بنابر یافتههای جدول ۴-۲۸، F مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح ۰۰۱/۰  تفاوت معناداری را نشان نمیدهد. بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانسها پذیرفته میشود.
جدول ۴-۲۹٫ نتایج آزمون F (مانوا) مقایسه میانگین نظرات دانشجویان درخصوص میزان اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی بر نگرش آنها نسبت به اینترنت براساس سن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.