اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج
دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی
استاد راهنما:
یونس نیک اندیش
استاد مشاور:
ذوالفقار طاعت نژاد
نگارش:
لطف الله رضایی
پاییز ۱۳۹۱

(مجادله، آیه ۱۱)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج
دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M. A. »
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی
نگارش:
لطف الله رضایی
۱۳۹۱
پایان نامه‌ی لطف الله رضایی در جلسه دفاعیه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ متشکل از استادان زیر در کمیته پایان نامه‌ با درجه بسیار خوب و نمره ۴۳/۱۷ (به حروف: هفده و چهل و سه صدم) ارزیابی شده است. عقاید و نظراتی که در این پایان نامه‌ ذکر شده است مستقیماً به نگارنده آن مربوط است.
دکتر کرم جانی‌پور
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
آقای یونس نیک‌اندیش، مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج- استاد راهنما
آقای ذوالفقار طاعت‌نژاد، مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج- استاد مشاور
آقای مهران جعفری، مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج- استاد داور
آقای امین کریم‌پور، مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج- استاد داور
مهران جعفری
مدیر گروه ارشد رشته‌ فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسمه تعالی
واحد یاسوج
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه‌
این جانب لطف الله رضایی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته‌ فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ از پایان نامه‌ی/ رساله خود تحت عنوان:
” اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی “
با کسب نمره ۴۳/۱۷ (هفده و چهل و سه صدم) و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
۱- این پایان نامه‌/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم: از پایان نامه‌، کتاب، مقاله و………..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲- این پایان نامه‌/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

۳- چنان چه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم: از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…….. از این پایان نامه‌ داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴- چنان چه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. پ/۱۱/۱۰
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

تقدیم به

 

 

 

 

 

 

    • تقدیم به شهدای اسلام

 

 

    • تقدیم به اساتید بزرگوارم

 

 

    • تقدیم به خانواده‌ی عزیزم

 

 

 

سپاسگزاری

 

 

فهرست مطالب

 

 

از زحمات و رهنمودهای ارزنده‌ی استاد ارجمند جناب آقای دکتر یونس نیک اندیش که راهنمایی این پایان نامه را عهده دار بودند، از مشاوره‌ی جناب آقای ذوالفقار طاعت نژاد و از همه‌ی عزیزانی که در تهیه و تدوین این پایانامه یاریم دادند، تقدیر و تشکر می‌نمایم.
هم چنین از سرکارخانم حاج کرمی که زحمت تایپ این پایان نامه را به عهده داشت تقدیر می‌نمایم.
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
۱- کلیات ۵
۱-۱- طرح تحقیق ۵
۱-۱-۱- بیان مسأله ۵

دیدگاهتان را بنویسید