انواع پرسشنامه های رغبت سنج

انواع پرسشنامه های رغبت سنج

انواع پرسشنامه های رغبت سنج:
با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد بیشماری از رغبت سنج ها وجود دارد و مورد استفاده افراد مختلف در سراسر جهان می باشد و آشنایی مختصر و کلی با آنها خالی از لطف نیست ،تعدادی از رغبت سنج های پرکاربرد معرفی می شوند:
الف- آزمون علایق شغلی استرانگSVIB) )1
ب- زمینه یاب علایق شغلی کودر
ج- پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی- شغلی هالند
(SCII) د- رغبت سنج استرانگ- کمپبل
با توجه به اینکه هر روزه یک تست جدید به تست های روان شناختی افروده می شود و روز به روز تعداد این ابرازها  روبه فزونی می رود به دست دادن لیستی کامل از تمام رغبت سنج های موجود نیز امکان پذیر نمی باشد فلذا در این مجال کوتاه سعی گردید
در حد توان و به طور مختصر و مفید شمایی کلی از بعضی از بعضی از پرکاربردترین این ابزارها معرفی شود.و به هیچوجه ادعا نمی شود که تست های رغبت سنج به آنچه در اینجا ارائه شد،محدود می شود.