اعتراض در شعر فروغ۹۱

اعتراض در شعر فروغ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تحصیلات تکمیلی
رشته: زبان و ادبیات فارسی
(M.A.)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
اعتراض در شعر فروغ
استاد راهنما:
دکتر صادق فلاحی
استاد مشاور:
دکتر خسرو محمودی
نگارش:
رضا افسری
تابستان ۱۳۹۱
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تحصیلات تکمیلی
رشته: زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان :
اعتراض در شعر فروغ
نگارش:
رضا افسری
ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه: عالی
امضاء اعضا کمیته پایان نامه
دکتر صادق فلاحی (استاد راهنما)
دکتر خسرو محمودی (استاد مشاور)
دکتر سید محمد عطاء عظیمی (استاد داور)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه
دکتر صادق فلاحی دکتر حیدر آقابابا
(تابستان۱۳۹۱)
 
دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ:
سازمان مرکزی شماره:
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب رضا افسری دانش آموخته مقطع کارشـناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفهای/ دکترای تخصصی در رشته زبان و ادبیات فارسی که در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۱ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان” اعتراض در شعر فروغ” با کسب‌ نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …. ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد ازفراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ….. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.