ازدواج وانواع آن از دیدگاه روانشناختی

ازدواج وانواع آن از دیدگاه روانشناختی

ازدواج وانواع آن
ازدواج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع و عمیق و هدف ها ی متعددی دارد. ازدواج پیمان و پیوند مقدسی است میان دو جنس مخالف بر پایه روابط پایای جنسی، عاطفی، معنوی و بر اساس انعقاد قرارداد شرعی و عرفی، اجتماعی و قانونی که تعهدی را برای زوجین به وجود می آورد (به پژوه، 1388). آنچه بیش از هر امری لازمه ازدواج موفق است. تعادل عاطفی، سلامت روانی، کفایت های عقلانی و قابلیت های اجتماعی است و نه صرف تمکن اقتصادی(افروز،1380).
ازدواج از نوعی تقدس برخوردار است که در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی نظیر دارد بدین معنا که ابعاد زیستی ، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می دهد.نکته بعدی استحکام این قرارداد است که در قرآن از ازدواج به عنوان پیمانی محکم یاد شده است و جملاتی که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از سوی یک طرف گفته می شود و طرف مقابل نیز آن را می پذیرد ، نشان از استواری این پیوند دارد (سالاری فر، 1389).
در اسلام به اصل کفویت اشاره می شود و با مطالعه فرهنگ جوامع گوناگون ملاحظه می شود که در امر انتخاب همسر، تناسب، سنخیت، همشان بودن و همسان گزینی یک قاعده جهانی است . افراد تمایل دارند همسری انتخاب کنند که از ابعاد گوناگون سنی ،تحصیلی ، خانوادگی ،اقتصادی، هوشی، اعتقادی، فرهنگی و نظایرآن با آنها همسان و متناسب باشد(به پژوه، 1388).
ازدواج ها به دو گروه پایدار و ناپایدار تقسیم می شود. ازدواج پایدار شامل زوج های سنتی ، زوج های دو جنسیتی و زوج های اجتنابی می شود و ازدواج های ناپایدار شامل زوج های معترض و زوج های فاقد قید (جدا از هم ) می گردد.
زوج های سنتی و زوج های دوجنسیتی : نقش های جنسی سنتی را ایفا می کنند و اهداف خانواده را به اهداف فردی ترجیح می دهند، برنامه ریزی روزانه منظمی دارند ، سطح متوسطی از هیجانات مثبت و منفی را نشان می دهند، تمایل به اجتناب از هر گونه تعارض به جز مسائل عمده و اساسی دارند و وقتی درگیر تعارضات می شوند به آن پرداخته و سعی می کنند حلش کنند.در آخرین مرحله بروزمشکل به طور قابل توجهی قانع سازی صورت می گیرد. نقش های جنسیتی برابرنگری را پذیرفته و ایفا می کنند، اهداف فردی را به خانوادگی ترجیح می دهند ، برنامه روزانه آشفته و مکان های زندگی جداگانه ای در خانه دارن، دو همسر با هم مخالفند (ناسازگارند) و سطح بالایی از هیجانات مثبت و منفی را نشان می دهند.
زوج های اجتنابی: آنها نقش های جنسی سنتی را ایفا میکنند، مکان های جداگانه ای برای زندگی دارند، کمتر مهارت های حل مشکل دارند، از هرگونه تعارض اجتناب می کنند و در هنگام تعارض مسائل خود را بیان می کنند ، اما هیچ گونه کوششی برای قانع سازی یا مصالحه (سازش) انجام نمی دهند.(کار،1975،ترجمه تبریزی، 1384).
زوج های متعارض از گروه ازدواج ناپایدار: آنها درگیر تعارضات شده و بدون هیچ کوشش ساختار یافته ای برای حل وارد مذاکره می شوند، تعاملات آنها را سرزنش های ادامه دار ،ذهن خوانی و شخصیت تدافعی شکل می دهد، آنها سطح بالایی از هیجانات منفی و سطح پایینی از هیجانات مثبت را نشان می دهند و الگوها ی تعاملی (تهاجمی-اجتنابی) هستند.
زوج های فاقد قید یا جدا از هم از گروه ازدواج ناپایدار: آنها از تعارضات اجتناب کرده و مهارت های حل مساله کمی دارند، دوره های کوتاه سرزنش گری، ذهن خوانی، و شخصیت تدافعی در تعاملاتشان وجود دارند، سطح پایینی از هیجانات منفی را داشته و تقریبا هیچ هیجان مثبتی را نشان نمی دهند-الگوی تعاملی آنها اجتناب است. کار (1975،ترجمه تبریزی، 1384